51

Odp: System oceny pracowników UG.

Witam!
Ja tu być intruz, ale ja prosić o głos!

Faziii!

Na starcie na tym forumie narażę ci się Mod-fazi chyba ciut, ale powiem tak - system nic nie ma tu do rzeczy!

Ja w tamtym systemie przyszedłem na świat i widziałem go, ale znam urząd, w którym pracują już wyłącznie "ślicznotki" i "orły" urodzone po rozwałce tamtego systemu i wyrośnięte ponad pasek kiecki swych matek już w "Trzeciej Rzeczypospolitej"...

Nie liznęli oni więc "tamtych" realiów!

O dziwo....

Są jeszcze bardziej aroganccy w swym butnym pojmowaniu "demokracyji" i "wolności słowa" niż ich "betonowi" poprzednicy!

Zazwyczaj idzie się do urzędów jak na galery w "gardłowej" sprawie osobistej i wtedy naprawdę trudno jest "ugryźć" urzędnika - gdy trzeba prosić - paragrafami z "Kodeksu Postępowania Administracyjnego" mówiącymi o jego OBOWIĄZKACH względem petenta, ale...

Czy nie ma wśród Was pomysłowego zawadiaki, który pójdzie zapytać parę razy o coś ot tak sobie, tak... dla draki? Z kserem odpowiedniego paragrafu-obowiązku... w prezencie dla urzędnika-panicza na włościach, z miłym ustnym komunikatem, że to "pójdzie" do Bielska np.?

Jak parę razy ktoś takiego urzędasa zbłaźni, to będzie się następnym razem "kołysał" jak dziecko przed petentem, dla którego to on jest "sługą publicznym"!

To naprawdę przynosi mega-pozytywne skutki na dłuższą "metę"! wink

Metoda "pracochłonna" i wymagająca taktu od samego prowokatora, ale jakaż słodka jest potem "nagroda"...

http://www.danasoft.com/sig/Maksiuwita.jpg
Moja strona jest dostępna dla osób zarejestrowanych w mym sercu wink 24h/dobę!

52

Odp: System oceny pracowników UG.

Art. 7.

W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności i podejmują wszelkie kroki niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.


Art. 8.

Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do organów Państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli.


Art. 9.

Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.


Art. 10.

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny odstąpienia od zasady określonej w § 1.


Art. 12.

§ 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.


Art. 24.

§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,

5) w której brał udział w niższej instancji w wydaniu zaskarżonej decyzji,

6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne,

7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2), przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub ważny interes stron.


Art. 25.

§ 1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:

1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3,

2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3.

§ 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio.


Art. 32.

Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.


Art. 33.

§ 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.


Art. 35.

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.Art. 38.

Pracownik organu administracji publicznej , który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.


Art. 36.

§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.Art. 227.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Art. 229.

Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:

1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,

2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wojewoda,

3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy,

4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu,

5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - sejmik województwa,

6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu - właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,

7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej - organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,

8) ministra - Prezes Rady Ministrów,

9) organu centralnego i jego kierownika - organ, któremu podlega.

http://www.danasoft.com/sig/Maksiuwita.jpg
Moja strona jest dostępna dla osób zarejestrowanych w mym sercu wink 24h/dobę!

53

Odp: System oceny pracowników UG.

Art. 37.

§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.


Przepraszam za serię postów, ale osobom mniej obeznanym w prawie mogą się przydać te informacje... na dobry początek! smile

POWODZENIA!

http://www.danasoft.com/sig/Maksiuwita.jpg
Moja strona jest dostępna dla osób zarejestrowanych w mym sercu wink 24h/dobę!

54

Odp: System oceny pracowników UG.

Paragrafy mogłeś sobie prowokatorze darować, choć jak widzę włożyłeś w oprawę treści sporo pracy i może to wywołać na czytelniku wrażenie.

Jestem jednak przekonany, że osoby, które podejmą temat mają świadomość przepisów, wokół których toczy się dyskusja, natomiast dla innych pozostaje to bez znaczenia.

Mam od pewnego czasu wyrobione zdanie o sposobie sprawowania władzy publicznej przez organ władzy samorządowej w Porąbce wraz z podległymi mu urzędnikami - jestem, jak to się mówi w opozycji.

W moim odczuciu przepisy w urzędzie swoją drogą, a życie swoją. Dobre obyczaje i normalne normy współżycia społecznego swoją drogą, a urzędnicy swoją. Niestety drogi te nie biegną obok siebie ale rozmijają się w przeciwnych kierunkach.
Moje negatywne zdanie wyrobiłem sobie, gdy miałem przyjemność odczuć na własnej "skórze" w jaki sposób  "podejmowany" jest petent. Urzędowa rzeczywistość okazała się zupełnie odmienna od moich wcześniejszych wyobrażeń i do tego całkowicie mnie zdumiała. Moje odczucie zostało wywołane m.in.: niewyobrażalnym brakiem merytorycznej wiedzy z zakresu przepisów, na podstawie których prowadzona była sprawa; całkowitym brakiem przygotowania do rozmowy; zuchwałą pewnością siebie połączoną z lekceważeniem w czasie prowadzenia rozmowy; a także chaosem sprawiających wrażenie niekompletności akt, jak również bałaganem i trudną do zaakceptowania, nieczytelną formą okazanych dowodów (fatalnej jakości kserokopie dokumentów!).

P.S.
Dla jasności. Nie jestem zawadiaką, nie będę niczego robił w Porąbce dla draki, nie mam na to po prostu czasu.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

55

Odp: System oceny pracowników UG.

Oj! Zenek, Zenek... wink

Nie irytuj się!

Odbiegnę od tutejszego tematu - wybacz Adminie i Moderatorze nietakt wobec zasad i regulaminów wszelkich forów publicznych!

Trafiłem na to forum przypadkiem, wspominając sobie chwile wędrówek po górskich szlakach (uwielbiałem czarne i czerwone szlaki) z ponad dwudziestu lat wstecz...

Kiedyś "przemknąłem" tylko przez Wasze okolice i... jak babunię swą kocham! Nie wiem kim jesteś Zenonie i nie Ciebie chcę "prowokować", choć (już to widzę)... mamy podobny "styl" w pewnych kwestiach! wink

Piszesz Zenonie:

-"Niestety drogi te nie biegną obok siebie, ale rozmijają się w przeciwnych kierunkach." - Ja myślę o tym identycznie...

-Jestem jednak przekonany, że osoby, które podejmą temat, mają świadomość przepisów, wokół których toczy się dyskusja, - tutaj będę się sprzeczał z Tobą Zenonie! Sorry!

Wielu ludzi (petentów) nie ma bladego pojęcia o przepisach, które istnieją i są obroną ich interesów! Spotykam takich ludzi na co dzień i to właśnie ich nieświadomość powoduje, że boją się "macek wszechmądrej władzy urzędników" i na wszelki wypadek nie odzywają się, gdy ich coś "boli" w urzędniczej machinie, a o obronie własnych interesów nawet nie marzą!

Czasem warto jest im pomóc poznać ich prawa - "podać na tacy pod nos" - dopiero wtedy wychodzi na jaw, jak wielu jest jeszcze pokrzywdzonych wśród milczących dotychczas! Wśród tych, którzy nie mają pojęcia nawet, gdzie tych swoich praw szukać i do kogo się po nie zgłosić...

Wiesz, Zenonie...

Mam "zwichnięcie" mieszczucha być może, napiszesz mi zaraz, że nie rozumiem atmosfery panującej w Waszej "małej" społeczności (wielkiej sercem i tradycjami!), ale wiem, że jedno działa w dużym mieście i w małej wsi tak samo - strach nieświadomych "zwykłych ludzi" przed urzędniczą "czarną dziurą" i jej zagęszczoną do maximum "masą własną"!

Kto nie zna swych praw i nie ma pojęcia, że je ma, że one istnieją - w efekcie nie upomina się o nie!

Piszesz jeszcze:
Nie jestem zawadiaką, nie będę niczego robił w Porąbce dla draki, nie mam na to po prostu czasu.

Wcale od Ciebie nie wymaga tego nikt, a ja tym bardziej!
Jestem tu "tylko" przybyszem, Admin i Moderatorzy mogą mnie za chwilę stąd usunąć, może nawet za cichą zgodą Waszej społeczności - trudno się mówi i idzie się dalej!

Potraktuj moje posty Zenonie jak "dobry żart wujka/brata zza oceanu", bo ja naprawdę sporo kilometrów od Was mieszkam i nikt nie posądzi mnie o jakąkolwiek stronniczość!

Wiem, że "obcy" nigdzie nie są mile widziani, ale chyba na forum dacie mi fory, co?

W "realu" wiele lat temu oberwałem wprawdzie w Andrychowie jako "najeźdźca - nizinne padło", ale nigdy nie chowam urazy, zwłaszcza, że wśród "goroli" mam dalszą rodzinę...

Pozdrawiam i idę spać! Miłych dni życzę i dużo uśmiechu!

Cześć!

http://www.danasoft.com/sig/Maksiuwita.jpg
Moja strona jest dostępna dla osób zarejestrowanych w mym sercu wink 24h/dobę!

56 Ostatnio edytowany przez banan11 (2007-10-08 11:52:13)

Odp: System oceny pracowników UG.

Na początku napiszę do "wujka zza oceanu", by nie obawiał się o usunięcie postów i jego osoby z naszego forum. Jak na każdym forum w większości przypadków każda osoba pozostaje anonimowa (o tyle, o ile), a więc i na naszym forum nikt nie wie kto jest "obcym".

A teraz wracając do sprawy urzędników.
Zwykłe osoby, które mogą w każdej chwili stać się petentami UG prędzej czy później takowymi się staną. I tutaj nie ma znaczenia czy ów interesant ma jakiekolwiek pojęcie o przepisach, ustawach, uchwałach, paragrafach, czy ich nie ma, ale każdy z nich liczy na POMOC. Tak właśnie - pomoc o której ładnie napisałeś.
Problem polega na tym, iż pomocy tej często w UG interesant może nie otrzymać - to jak na loterii - raz wygrasz, a sto razy przegrasz.
Takie osoby muszą uciekać się nieraz do prawników, adwokatów - o ile ich stać na wizytę, a mniej zamożni poradzą się u znajomych lub ewentualnie u sołtysa. Jeśli sprawa jest niższej rangi dla jednostki (tak to nazwę) prawdopodobnie petent zrezygnuje.
Nie można wymagać by piekarz, kucharz czy inny ślusarz władał uchwałami i sypał paragrafami z rękawa, to właśnie zwykły szary człowiek udając się przed okienko pani w UG chce załatwić jak najszybciej, najsprawniej swoją sprawę. To właśnie przed okienkiem liczy na pomoc, a miejscu tym zamiast swoistej sielanki rozgrywa się dramat.
Jeśli jednak determinacja petenta jest "ponad średnią" prędzej czy później do okienka powróci, tam znów może pozostać traktowany jak pomyje w średniowieczu.
Ta obawa, niechęć, a może czasami wstręt czy brak odpowiedniego zdrowia psychicznego przed następna wizytą może poskutkować brakiem podjęcia kolejnych kroków w swojej sprawie...
Jeśli jednak uda się załatwić swoją sprawę, ponieważ była ona wymagana - niechęć może pozostać, a opinie szybko wśród osób krążą...

Pozdrawiam

http://img.userbars.be/userbars/11/25648.gif

57

Odp: System oceny pracowników UG.

Od 7 kwietnia 2007 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. zmieniające dotychczasowy sposób i tryb dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361). Do dnia 9 października 2007 r. przełożeni mają obowiązek sprawdzić kwalifikacje podległych sobie urzędników.

Obowiązkowe przeprowadzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych dotyczy pracowników mianowanych na wszystkich urzędników samorządowych (objęci nią są także pracownicy mianowani, zatrudnieni na stanowiskach nieurzędniczych). Ocena obejmuje m.in wywiązywanie się z obowiązków służbowych wynikających z zakresu czynności na danym stanowisku. Oceniającym jest bezpośredni przełożony.
Podczas oceny bierze się pod uwagę dbałości o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, przestrzeganiu prawa, sumienności, sprawności i bezstronności, informowaniu i udostępnianiu dokumentów interesantom, przestrzeganiu tajemnicy państwowej i służbowej, starannym wypełnianiu poleceń.
Od oceny pracownik może odwołać się do kierownika zatrudniającej go jednostki. Dwie kolejne negatywne oceny  oznaczają rozwiązanie stosunek pracy za wypowiedzeniem lub odwołanie ze stanowiska.
Szczegółowy tryb oceny precyzuje rozporządzenie - przed nowelizacją decydowała o tym rada gminy. Wprowadza obowiązkowe kryteria oceny oraz do wyboru przez przełożonego.
Ocena podlega wpisaniu do arkusza opinii o pracy urzędnika i wpływa na określeniu poziomu wykonywania obowiązków. Arkusz ocen trafia do akt osobowych pracownika.

Kryteria oceny są następujące:

Obowiązkowe: sumienność, sprawność, bezstronność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, planowanie i organizowanie pracy, postawa etyczna.

Do wyboru: wiedza specjalistyczna, umiejętność obsługi urządzeń technicznych, znajomość języka obcego, nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji, komunikacja werbalna, komunikacja pisemna, komunikatywność, pozytywne podejście do obywatela, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjowania, zarządzanie informacją, zarządzanie zasobami, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością realizowanych zadań, zarządzanie wprowadzaniem zmian, zorientowanie na rezultaty pracy, podejmowanie decyzji, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, samodzielność, inicjatywa, kreatywność, myślenie strategiczne, umiejętności analityczne.

Szczegóły tutaj

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

58

Odp: System oceny pracowników UG.

KLKĘKO napisał/a:

Jestem jednak przekonany, że osoby, które podejmą temat, mają świadomość przepisów, wokół których toczy się dyskusja - tutaj będę się sprzeczał z Tobą Zenonie! Sorry!

Argumenty które przytaczasz wskazują na to, że raczej chcesz uświadamiać ofiary "urzędniczej maszyny" i pomagać im w wywinięci się z "macek wszechmądrej władzy urzędników"
W takim razie może lepiej dyskusję prowadzić w nowym wątku np. pod tytułem Urząd i Twoje Prawa.

Nie irytuję się! Naskoczyłem odrobinę tak z przekory. Sorry.

Myślę też, że Admin nie przegoni Cię z forum. Jestem przy tym pewien, że ma dobry humor jak widzi, że jego forum tętni życiem. wink

Może i masz zwichnięcie mieszczucha. Nie wiem. Trudno wyrobić sobie zdanie po kilku wpisach.


banan11 napisał/a:

mniej zamożni poradzą się u znajomych lub ewentualnie u sołtysa

Jesteś rozbrajający. Dobry żart - nasz sołtys i porada.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

59

Odp: System oceny pracowników UG.

banan11 napisał/a:

Nie można wymagać by piekarz, kucharz czy inny ślusarz władał uchwałami i sypał paragrafami z rękawa, to właśnie zwykły szary człowiek udając się przed okienko pani w UG chce załatwić jak najszybciej, najsprawniej swoją sprawę.

Zaskakujące może być to, że po n-tej wizycie przypominającej taranowanie muru głową, notorycznie lekceważony petent wraca wściekły do urzędu "uzbrojony" ( w sobie tylko zawdzięczany lub swym przyjaciołom sposób) w paragrafy i wiedzę niezbędną do "położenia na łopatki" ordynusa zasiadającego za okienkiem lub biurkiem i ku uciesze głupkowatego wzroku urzędnika "odwala" za niego całą robotę!

Na to te darmozjady najczęściej liczą! Dla nich poprostu... "problem rozwiązuje się sam"!

Narazie Zenonie jestem za mało "wgryziony" w tok Waszego rozumowania w tym temacie i na całym forum, więc na nowy wątek nie mam siły i odwagi, tym bardziej, że od paru dni dopiero w środku nocy wracam z pracy i zmęczenie "kładzie mnie na łopatki"... sad

Jesteście małym środowiskiem, może trudniej jest więc (mała szansa na anonimowość i na utrzymanie "tajemnicy") walczyć z niezbyt lubianymi osobami publicznymi, ale na ocenę pracowników urzędów przez ich przełożonych mają wpływ uwagi petentów, zwłaszcza te zgłaszane "na gorąco" i poparte ( uwaga na zarzut nielegalnego nagrywania drugiej osoby! ) odtworzeniem taśmy z nagraną wypowiedzią ordynusa, najlepiej "w cztery oczy" z przełożonym takiego urzędnika!

Idealnym rozwiązaniem jest posiadanie drugiego urządzenia nagrywającego, schowanego w kieszeni "na wszelki wypadek", aby udowodnić jednolity ciąg nagrania w przypadku oskarżania o podrobienie/montaż tegoż nagrania...

Metoda dość skuteczna tam, gdzie zazwyczaj trafia się na głucho-niemych szefów z wielkimi klapami na oczach!
Kilka takich "podjazdów" do szefa przez trzy, cztery różne osoby i urzędnik dostaje zazwyczaj cezurkę "negatyw"... Czasem naprawdę warte zachodu!


Sołtys porad nie udziela? Niech się wypcha więc!

Zenon!

Od czego są fora i przyjaciele? No nie?

Niech się Sołtys i rozlazłe urzędowe matrony uczą kultury i prawa od żuczków, czytając tutejsze posty....

Może "szczęście" dopisze i po następnych wyborach będą tutaj musieli szukać porad jako zwykli obywatele, dumni ze swej - "wydrapanej z asfaltu" - kromki chleba!

Teraz zajadają za pieniądze podatników?
Niech więc podwiną rękawy i już teraz trenują łopatologię! Mają czas!
Przypomną sobie smak oceny urzędasów... przez obywateli, bo ich stołki nie są wieczne, a swym lenistwem zrobią to, że korniki im je wrąbią, zanim otyli własnym lenistwem raczą się podnieść i ruszyć z miejsca ciężkie kuperki!

http://www.danasoft.com/sig/Maksiuwita.jpg
Moja strona jest dostępna dla osób zarejestrowanych w mym sercu wink 24h/dobę!

60

Odp: System oceny pracowników UG.

Nie zgadzam się z Tobą KLKĘKO - ich stołki są wieczne. Konkursy są tak konstruowane że umożliwiają przejście jedynie aktualnych urzędników do innego biuro ewentualnie na inne piętro. To sprzyja nabieraniu pewności siebie takich urzędników. Efektem jest później "mijanie się z prawdą" przez Pana Sordyla albo brak wiedzy o istnieniu paragrafu (nie mówiąc już o treści) regulującej sprawę rozwiązywaną przez Panią Capałę. Tym sposobem cierpi nie tylko petent ale cała gmina. Ignorancja tychże pracowników UG wpływa na regularne zjmowanie końcowych miejsc w róznych rankich np ilości inwestycji w Gminie w roku czy ilości pozyskanych funduszy europejskich. Przykład jednak idzie z góry - skoro nawet samemu wójtowi nie chce się brać udziału w posiedzeniach Rady Powiatu.

61

Odp: System oceny pracowników UG.

Jeśli dobrze odebrałem "komunikat" zawarty w jednym z postów na forum, że tylko garstka "lokatorów" gminy głosowała w wyborach na Wójta...

Zapytajcie wszystkie "Bierniki" w swoim społeczeństwie, "kogo?" się boją i "czego?" nie chcą zmienić!

Może są równie wygodni w swoim NIE-zdecydowaniu jak gminni urzędnicy, lub ubóstwiają narzekanie na własną bezradność?

Tak jest łatwiej ! ?

Nie brać udziału w tworzeniu czegoś, ale z zaparciem godnym tabletki węgla "Carbonate" (na przeczyszczenie) marudzić na "zły los"!

Zapyziali Malkontenci!

Odezwijcie się!

"Zarejestrujcie" swój głos na forum, które moderatorzy z Adminem podsuwają Wam pod nos i tracą/poświęcają  swój cenny czas, abyście tutaj mogli "wylać" swe opinie!

Brońcie swych biernych postaw na k-forum gminnym!

To forum nie jest pierwszym i chyba nie ostatnim, na którym pisuję i widzę, że na lenistwo i marudzenie na własny los najbardziej chorują "jednostki" społeczne, którym czterech literek nie chce się wynieść z wygodnych foteli i kanap!

Bez urazy moi mili!

Nie do wszystkich forumowiczów te słowa...

http://www.danasoft.com/sig/Maksiuwita.jpg
Moja strona jest dostępna dla osób zarejestrowanych w mym sercu wink 24h/dobę!

62

Odp: System oceny pracowników UG.

Tyle że u nas niektóre jednostki stają do wyborów z ogromnym poparciem "swojej" grupy. Już nieraz pokazno jakie stosuje się u nas techniki wyborcze.
I co wtedy młodzi wyborcy mają zrobić?? Jest nas po prostu za mało żeby przegłosować starsze pokolenie.

http://img.userbars.be/userbars/11/25648.gif

63

Odp: System oceny pracowników UG.

Narzekamy na Wójta i wszyscy zgodnie twierdzimy że trzeba go zmienić, ale jak przychodzi co do czego to nie stać nas nawet na mobilizacje żeby wystawić jakiegokolwiek naszego kontrkandydata, o naszym wspólnym jedynym i przez nas wypropomowanym kandydacie juz nie wspomnę. Dalej narzekajmy na forum - na pewno zmieni się na lepsze.

64

Odp: System oceny pracowników UG.

Banan masz rację jest nas jeszcze za mało, ale obserwuję że powoli się zmienia. Są młodzi, w miarę wykształceni i ambitni ludzie zaczynający działać publicznie i nie bojący się publicznie wypowiadać własnych a odmiennych od większości zdań. Mam nawet co najmniej dwa nazwiska ale nie będę robił niepotrzenej reklamy. Galler też ma rację. Brakuje jedności.

65

Odp: System oceny pracowników UG.

A według mnie wójt jest w porządku - wykształcony i przyzwoity!

66

Odp: System oceny pracowników UG.

fazi  ty PROWOKATORZE!!!!!

;-))))

67

Odp: System oceny pracowników UG.

Wykształcony? Trudno mi to oceniać, ale co do przyzwoitości, to inna sprawa. Hmm ...
Przy okazji zapytam. Czy aby Wójt nie bawił na Filipinach? Śmiem przypuszczać, że tak.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

68

Odp: System oceny pracowników UG.

No widzę, że stary temat odżył...
Jak myślicie, czy po wyborach czeka nas jakaś jakościowa zmiana w urzędach publicznych?
Jaka?

69

Odp: System oceny pracowników UG.

Masz pewnie na myśli ten niższy szczebel, czyli gminny.
Stawiam że nic się nie zmieni.

http://img.userbars.be/userbars/11/25648.gif

70

Odp: System oceny pracowników UG.

Oj banan11, banan11...

Czemu w tobie tyle pesymizmu jest?

Skoro mod uszy zaczyna opuszczać do połowy policzków,
to jak "mniej obrotni" mają sobie radzić?
Skąd mają brać przykład i chęć do działania???

Na jakiś czas "wsiąkłem" w swoje "sprawy" i nie miałem czasu tutaj "zakukać" Zenonie i... "stary temat" zamarł?

Pozdrawiam i życzę niegasnącej weny twórczej Wam wszystkim w "spotkaniach trzeciego stopnia" z urzędniczą machiną!

Hej!

http://www.danasoft.com/sig/Maksiuwita.jpg
Moja strona jest dostępna dla osób zarejestrowanych w mym sercu wink 24h/dobę!

71

Odp: System oceny pracowników UG.

Witam
Co moi drodzy sądzicie o nowych kierownikach w naszym kochanym urzędzie
Pani Anna  bardzo dobra - na niczym sie nie zna natomiast P.Tomasz -rewelacja - nigdy go nie ma - interesy własne
To się będzie działo

72

Odp: System oceny pracowników UG.

baram napisał/a:

Witam
Co moi drodzy sądzicie o nowych kierownikach w naszym kochanym urzędzie
Pani Anna  bardzo dobra - na niczym sie nie zna

a po czym wnioskujesz, że Pani Anna na niczym się nie zna? Bo ja mam zgoła odmienne zdanie. Mało jest w tym urzędzie pracowników, którzy posiadają taką wiedzę.

73

Odp: System oceny pracowników UG.

Wiedze jak trzymac nogi na biurku ???????????????