1

Temat: PETYCJE

Konstytucja RP w art. 63 stanowi o prawie każdego obywatela do składania petycji, wniosków i  skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku  z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej.

Prawo petycji zostało uregulowane ustawowo, co ułatwia korzystanie z tej ważnej instytucji.


Czym są petycje?

 • Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Jak złożyć petycję?

 • Przepisy ustawy o petycjach dopuszczają jej złożenie w formie pisemnej, jak i za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Co należy ująć w petycji?

 • Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie organu do którego petycja jest kierowana,

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję,

  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby,

  • oznaczenie adresata petycji,

  • żądanie,

  • uzasadnienie,

  • podpis.

 • Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie którego petycja jest składana zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm).

Organem właściwym do rozpatrywania petycji skierowanej do:

Zapraszam do dyskusji.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

Odp: PETYCJE

Jestem pełen podziwu Zenonie. Jasno, przejrzyście i na temat. Dziękuję.
Powinieneś napisać poradnik dla różnej maści urzędników w jaki sposób pisać protokoły, w jakim terminie, gdzie je publikować, kto ma jakie obowiązki, kompetencje itd.
To Forum, to istne kompendium wiedzy. Dziwię się, że tak rzadko wykorzystywane.