1

Temat: Wybory sołeckie - 2019

Prawdopodobnie temat nie będzie cieszył się tak dużą popularnością jak wybory wójta, ale może warto przedyskutować jak sprawują się sołtysi wraz z radą w naszej gminie - co mogą, czego nie mogą, a co robią i czego nie robią?
Wybory już w czerwcu - w Czańcu wybieramy 16 czerwca.

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

2

Odp: Wybory sołeckie - 2019

Dobrze adminie że podjąłeś temat. Też uważam, że warto przedyskutować temat wyborów sołeckich.

Na początek kwestia zasadnicza tj. czy obecne zasady i tryb wyboru organów sołectwa są zgodne z prawem.   

Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej o czym stanowi art. 35 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Z kolei zdaniem specjalistki od jednostek pomocniczych - Moniki Augustyniak "przepisy statutowe dotyczące zasad i trybu wyborów organów tych jednostek powinny być tworzone na podstawie konstrukcji przewidzianych w ustawie z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw". Link - https://bit.ly/2H95tTc

Ja także podzielam ten pogląd.  Moim zdaniem przed wyborami sołtysa należy najpierw zmienić odpowiednio statut sołectwa. Należy ująć w nim zapis o obowiązkowych wyborach dokonywanych w ustalonym lokalu wyborczym, przy powołanej do tego komisji, w dniu wolnym od pracy (np. w niedziele) i w szerokim zakresie godzinowym (np. od 8-20:00), z oficjalnym protokołem, itd... To ważne, by wybory odbywały się nie na zebraniu wiejskim, na które przychodzi niewielu mieszkańców, ale w trakcie wyborów jak na wójta czy do Rady Gminy. I w ten sposób..... zgodnie z prawem.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

3

Odp: Wybory sołeckie - 2019

Trudno jest milczeć i nie skomentować aktualnych wydarzeń. Wójt dał ewidentnie ciała. Ogłosił konsultacje społeczne dot. zmian statutów sołectw o czym można poczytać w naszym BIP-ie - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … ;amp;js=1. Zmiany dotyczą trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów, które mają się niebawem odbyć. Konsultacje w tej sprawie wyznaczono od 18 do 25 marca, a już następnego dnia, tj. 26 marca zostanie zwołana sesja RG - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … ent=24347, na której radni podejmą zgodnie uchwałę w sprawie zmian. Nasuwa się jednak pytanie: W jaki sposób radni mają uwzględnić w swojej autonomicznej decyzji ewentualnie wniesione w konsultacjach uwagi i propozycje mieszkańców? Wójt nie dał im na to żadnych szans. Ale to nie wszystko. Ciekawy też jestem w jaki sposób i kto rozpatrzy wniesione w konsultacjach uwagi. Wójt nie wyznaczył bowiem osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji. Naruszył tym samym § 4 ust. 2 pkt 5 uchwały RG Porąbka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Porąbka (uchwała NR XXXIX/335/2018) - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … ent=23082. Można więc mieć uzasadnione obawy, że wadliwie przeprowadzone konsultacje społeczne będą miało negatywny wpływu na ważność statutu. Podjęta w dniu 26 marca uchwała, będzie dotknięte wadą powodującą jej nieważność. Konsultacje społeczne są jednym z najważniejszych elementów formalnych, których dopełnienie jest niezbędne dla ważności uchwały.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

4

Odp: Wybory sołeckie - 2019

Zenonie, jesteś mistrzem paragrafu ;-)
Być może przyjęto, że do konsultacji nie zostaną zgłoszone żadne uwagi mieszkańców, stąd "napięty" harmonogram.
Fakt naruszenia swojej własnej uchwały, przemilczę.

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

5

Odp: Wybory sołeckie - 2019

Bez przesady smile

Zatroskany gminą martwię się przy okazji o co innego.

Czy naszą gminę nie stać na fachową obsługę prawną? Takie pytanie nasuwa się po zapoznaniu się z protokołem z przeprowadzonych konsultacji społeczne w zakresie zmian do statutu Sołectwa Czaniec. http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=24331 Zgodnie z zarządzeniem wójta przeprowadzenie konsultacji zostało powierzone "Inspektorowi UG ds.obsługi biura Rady Gminy." Moim zdaniem to jednak złamanie zasad. Z protokołu jednak nie wynika kto przygotował jego treść. Zgodnie z zasadami protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby. Tymczasem protokół z konsultacji społecznych zawiera tylko podpisy Wójta Pawła Zemanka i Radcy Prawnego Eweliny Fabia-Pardela. Nie zawiera podpisu Inspektora UG ds.obsługi biura Rady Gminy, tj. osoby umocowanej przez Wójta do przeprowadzenia konsultacji! Mimo tych wad można jednak przyjąć, że treść protokołu została jednak skonsultowana z radcą prawnym. Można także wysunąć wniosek, że radca nie potrafił dokonać prostej czynności. - Odszukania (o odniesieniu się do treści nie wspomnę) przywołanego w konsultacjach przez mieszkańca wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Z tez tego wyroku wynika, że:
1) Statut jednostki pomocniczej jest aktem prawa miejscowego.
2) Statut jednostki pomocniczej może być zatem uchwalony tylko odrębną uchwałą dla poszczególnych jednostek pomocniczych.
3) Wyłączona jest forma załącznika do uchwały.
W ten sposób ani Wójt, ani tym bardziej radni nie mieli szansy dowiedzieć się o istnieniu bardzo istotnych zasad, które należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu statutu sołectwa jako aktu prawa miejscowego.

Pytanie postawione na wstępie wydaje się także bardzo istotne z innych względów. Można się także zastanawiać, czy świadczona w ten sposób obsługa prawna może stać się w określonych przypadkach zagrożeniem dla naszej gminy?

Załączniki:

Ikona załącznika poszukiwany wyrok NSA.docx 198.4 kb, 160 pobrań od 2019-03-28 

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

6

Odp: Wybory sołeckie - 2019

Po wyborach "wielkiej polityki", czas na nasze małe podwórko.
Wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Czańcu odbędą się 16 czerwca 2019 r. (niedziela) o godzinie 10:15 w Wiejskim Domu Kultury

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

7

Odp: Wybory sołeckie - 2019

No cóż. Oprócz wcześniej wskazanych wątpliwości pozostaje mi dodać jeszcze, że nasza Rada Gminy zawęziła w statucie sołectwa krąg uprawnionych do głosowania nad wyborem sołtysa i rady sołeckiej do uczestników Zebrania Wiejskiego, co stawia pod znakiem zapytania ważność zapowiadanych na 16 czerwca wyborów.


Oto fragmenty uchwały:

Uchwała nr V/54/2019 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXIX/192/09 Rady Gminy Porąbka dotyczącej uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Porąbka wprowadzono następujące zmiany:

W przypadku braku quorum, określonego w ust. 1, drugi termin Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się po upływie 15 minut od pierwszego terminu Zebrania.

Zebranie w drugim terminie jest ważne przy osobistej obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa, których liczba jest ustalana na podstawie ust. 1.

Wójt Gminy zwołując Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, określa miejsce, dzień i godzinę Zebrania oraz ustala porządek obrad.

Wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej odbywa się na Zebraniu Wiejskim, przez uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców sołectwa. Uprawnieni do głosowania uczestnicy Zebrania głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Urzędu Gminy.


Przyjęcie takiej regulacji narusza przepis art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika, że prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobom fizycznym mającym status stałego mieszkańca sołectwa i uprawnionym do głosowania.

Szerzej o problemie można poczytać tutaj:

https://www.prawo.pl/samorzad/kto-wybie … 02532.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/polity … 01644.html

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

8

Odp: Wybory sołeckie - 2019

Zenonie, nie bardzo rozumiem, gdzie zawężony krąg?
Sołtysi zawsze byli wybierani poprzez głosowanie na zebraniu wiejskim. W dobie dowodów osobistych bez adresu zameldowania, jestem przekonany, że nie będzie możliwości identyfikacji czy dana osoba to stały mieszkaniec, czy "świeży".

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

9

Odp: Wybory sołeckie - 2019

Skoro przepis art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobom fizycznym mającym status stałego mieszkańca sołectwa i uprawnionym do głosowania, a uprawniony do głosowania w dniu wyborów zostali stali mieszkańcy sołectwa uczestniczący (tu jest wątpliwość o której dalej) w Zebraniu Wiejskim, to jest oczywistym, że krąg uprawnionych do głosowaia został bezprawnie zawężony. Zbiór stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania (szacuję) wynosi ok.  3800 osób. Tymczasem do głosowania zostali dopuszczeni tylko ci stali mieszkańcy uprawnieni do głosowania, którzy uczestniczyli w Zebraniu Wiejskim. To tylko raptem 83 osoby,
które zarejestrowały się na liście obecności ZW. Tylko tacy mieszkańcy zostali z imienia i nazwiska wywołani w celu wręczeni im kart do głosowania. Inne osoby, choć obecne na sali nie zostały wyczytanie i nie zostały im wręczone karty do głosowania. Są też osoby, które w chwili wyczytania były nieobecnie na sali (z różnych powodów). Również te osoby zostały pominięte - nie otrzymały kart do głosowania. Poza tym nikt w żaden sposób nie weryfikował czy osoby obecne na sali są stałymi mieszkańcami sołectwa.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

10

Odp: Wybory sołeckie - 2019

Szanowny Zenonie pozwolę się nie zgodzić z Twoim wywodem, gdyż każdy ze stałych mieszkańców sołectwa mógł przyjść na zebranie i uczestniczyć w głosowaniu, nikt im tego prawa nie zabrał. Piszesz o osobach, które podczas głosowania wyszły z sali, wychodząc sami się wykluczyli, bo niby jak mieli oddać głos. Analogicznie jest z wszystkimi innymi wyborami, chcąc zagłosować udajemy się do lokalu wyborczego w określonym dniu i godzinach, nie robiąc tego wykluczamy się z wyborów sami ale nikt nam przybyć do lokalu i głosować nie zabrania. Nikomu prawo wyborcze nie zostało odebrane, każdy ze stałych mieszkańców miał możliwość brania udziału w wyborach sołeckich, niestety skorzystało z niego tylko 83 osoby co świadczy niestety o małym zainteresowaniu naszej lokalnej społeczności. W mojej opinii formuła zebrań wiejskich już się wyczerpała i należy stworzyć alternatywę będącą na miarę dzisiejszych czasów, które zdominowane są przez wszech obecną cyfryzację. Jeszcze kilka lat, a na zebraniach będzie tylko sołtys i radni gdyż starsi wymrą, a młodzi nie są zainteresowani taką formą kontaktu.

11

Odp: Wybory sołeckie - 2019

NIe zgadzasz się? Widzę, że problem może leżeć w rozumieniu pojęcia zebrania wiejskiego. Z tego co piszesz widzę, że rozumiesz je ogólnie - jako zgromadzenie mieszkańców. Tymczasem to konkretne zebranie, na którym dokonano wyboru sołtysa i rady sołeckiej zostało zwołane jako organ uchwałodawczy sołectwa. W tym pojęciu zebranie wiejskie jest zaś bytem odrębnym od ogółu uprawnionych do głosowania mieszkańców danej jednostki pomocniczej, mimo iż skład obu tych gremiów pokrywa się. Przyznanie zebraniu wiejskiemu charakteru elekcyjnego pozostaje w sprzeczności z regulacją art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w którym ustawodawca nadał zebraniu wiejskiemu wyłącznie uprawnienia uchwałodawcze.


Czy osoba, która nie chciała brać udziału w zebraniu wiejskim (w sensie organu sołectwa) mogła wziąć udział w wyborach sołtysa i rady sołeckiej? Okazuje się, że nie. A dlaczego? Prawo nie daje ani wójtowi, ani zebraniu wiejskiemu uprawnienia do ustanowienia takiego ograniczenia kręgu osób, które dokonają wyboru wójta i rady sołeckiej. Słusznie zauważyłeś, że we wszystkich innych wyborach chcąc zagłosować udajemy się w określone miejsce i oddajemy głos. Dodam jeszcze, że w określonym czasie – od godziny A do godziny B. A może właśnie to, że wyboru dokonało zebranie wiejskie  zaważyło na tym, że głosowało 83 mieszkańców. Uprawnionych jest kilka tysięcy! A może umożliwienie zgodnego z prawem głosowania, takiego normalnego jak przy każdych innych tego typu wyborach gdzie uprawnionych jest kilka tysięcy osób, wpłynęłoby na większą frekfencję?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.