Temat: Strona internetowa Gminy Porąbka

Dlaczego strona internetowa Gminy Porąbka jest tak beznadziejna? Co to za promocja Gminy? Strona wygląda jak by ją robiły dzieci uczące się podstaw. Kolorystyka i wykonanie masakra. W porównaniu ze starą która była od dawna nie aktualna ta nowa to chyba jakiś żart. Co sądzicie o tym?

tyle mądrych slow że nie wiem od której strony zacząć czytać

2

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Zazwyczaj zmiany mają wnieść coś nowego... Tym razem oprócz cyklicznie pojawiających się nowych informacji (czego w poprzedniej stronie brakowało), zmiany - głównie wizualne - nie były poczynione ku lepszemu.

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

3

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Świetna nowa strona, co za genialny pomysł! cmentarze w gminie Porąbka - świetna promocja gminy "Gmina w której warto umierać bo takie mamy wypasione cmentarze. Ciekawe ile to kosztowało i ile kosztuje nas obsługa tego. Panie wójcie jest Pan wielki i Panowie radni też. Proponuje utworzenie komitetu budowy pomnika ku czci wójta i naszych wspaniałych radnych. Za ich wspaniałe pomysły należy się hołd. My dozgonnie wdzięczni mieszkańcy oddajemy wam cześć ... itd proponuje wyryć w marmurze. Zbieram zgłoszenia do komitetu liczę na was drodzy mieszkańcy! Obserwator.

Ps. Proszę o propozycję gdzie można by umieścić pomnik, które miejsce w naszej gminie jest tego godne.

tyle mądrych slow że nie wiem od której strony zacząć czytać

4

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Patrzę często na stronę Urzędu Gminy w Kozach. Ciekawe jest umieszczenie relacji z sesji Rady Gminy, skład Gminnej Komisji Wyborczej, czy to jest takie trudne żeby informować mieszkańców co się dzieje w Gminie Porąbka na bieżąco?

5

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Emocje wyborcze opadły, pozwolę sobie więc odkopać nieco temat strony internetowej

Przez pewien okres nie można było mieć zastrzeżeń do prowadzenia strony internetowej urzędu gminy. Większość informacji pojawiała się terminowo, była ciekawie opisana, strona żyła.

A co mamy dziś? Ostatnia informacja to podziękowanie wójta z przed dwóch tygodni. Tymczasem przez te dwa tygodnie coś się jednak w naszej gminie działo. Porąbczanin został laureatem nagrody im. Ks. Londzina, odbyło się 70-lecie KGW w Czańcu, Porąbczanie oraz SP nr 1  brali udział w festiwalu Psalite Deo. Oczywiście coś niecoś o tych wydarzenia wspomina gminny facebook, ale chyba nie tak powinno to wyglądać.

6

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Dobrze że poruszyłeś ten temat. Po pierwsze strona internetowa urzędu gminy nie jest gazetą, po drugie do zadań własnych gminy nie należy wydawanie prasy, ani tym podobnych wydawnictw, w tym publikowanie informacji na Facebooku.
Po trzecie, to co może gmina uregulowane zostało w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Art.  7.  [Zadania własne gminy]
1.     Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1)    ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2)    gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3)    wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
3a)    działalności w zakresie telekomunikacji;
4)    lokalnego transportu zbiorowego;
5)    ochrony zdrowia;
6)    pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a)    wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7)    gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8)    edukacji publicznej;
9)    kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10)    kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11)    targowisk i hal targowych;
12)    zieleni gminnej i zadrzewień;
13)    cmentarzy gminnych;
14)    porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15)    utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16)    polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17)    wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18)    promocji gminy;
19)    współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723);
20)    współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
1a.     (uchylony).
2.     Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.
3.     Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Poza tym gmina jest zobowiązana ustawą do prowadzenia BIP-u, gdzie należy publikowane wszystkie ważne dla społeczności lokalnej informacje dotyczące działania jej organów.

Link do informacji ws. przyznania Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzinahttps://bit.ly/2F54q6C

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

7

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Zenon napisał/a:

Dobrze że poruszyłeś ten temat. Po pierwsze strona internetowa urzędu gminy nie jest gazetą, po drugie do zadań własnych gminy nie należy wydawanie prasy, ani tym podobnych wydawnictw, w tym publikowanie informacji na Facebooku.
Po trzecie, to co może gmina uregulowane zostało w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Art.  7.  [Zadania własne gminy] ...

Poza tym gmina jest zobowiązana ustawą do prowadzenia BIP-u, gdzie należy publikowane wszystkie ważne dla społeczności lokalnej informacje dotyczące działania jej organów.

Link do informacji ws. przyznania Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzinahttps://bit.ly/2F54q6C

Drogi Zenonie przytoczony przez Ciebie art. 7 określa zadania własne gminy czyli to co gmina ma robić, a nie to co może. Osobiście nie znam Ustawy która wyklucza możliwości publikacji gazetki gminnej czy publikacji wiadomości gminnych w mediach społecznościowych. Oczywiście BIP jest obowiązkiem, a cała pozostała działalność to tylko dodatki. Patrząc na siebie i choćby moich znajomych mogłem wywnioskować, że większą poczytalność mają właśnie te dodatki (strona www, facebook ..)

8

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Ja też nie znam takiego przepisu. Jednak nie w tym rzecz. Władze samorządowe obowiązuje bowiem zasada legalizmu. Obowiązujące przepisy nie zakazują władzom lokalnym informowania o sprawach gminy poprzez wydawanie biuletynu informacyjnego. Zasady wydawania takiego biuletynu powinny jednak zostać jasno określone. A gdzie są określone zasady publikowania przez nasz urząd gminy informacji na Facebooku albo na stronie gminy?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

9 Ostatnio edytowany przez Bywalec (2018-11-06 10:11:34)

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Większość, jak nie wszystkie gminy w Polsce prowadzą strony internetowe. Jedne gminy  robią to lepiej, inne gorzej, ale każda robi to najlepiej jak potrafi i w sposób jaki uznaje za adekwatny do środków jakimi dysponuje oraz zysków jakie z tego tytułu osiąga.

Choć BIP milczy w tej kwestii, to nie jest tajemnicą, że stanowisko ds. promocji gminy istnieje, tajemnicą pozostaje  jakie osoba na nim zatrudniona  ma zadania i w jaki sposób jest z ich realizacji rozliczana.  Coś niecoś o zadaniach można poczytać jedynie w ogłoszeniu o naborze z przed 3 lat. Niech każdy sam odpowie sobie czy aktualnie choć połowa z wymienionych tam zadań jest realizowana i na jakim poziomie. Do takiej sytuacji doprowadził wójt Bułka tolerując pewien układ, który się wytworzył. Nie sądzę, aby Paweł coś w tej kwestii zmienił, a może by się przydało.

Zenonie naprawdę na wszystko musi być instrukcja, regulamin itp? Przecież w przytoczonej sprawie wystarczy odrobina logiki i zdrowego rozsądku. Nie potrzeba nie wiadomo jakich zasad.

10 Ostatnio edytowany przez Zenon (2018-11-06 21:19:05)

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Mamy więc taką sytuację. W UG zostało utworzone stanowisko ds. promocji gminy, w budżecie zabezpieczono środki na promocje gminy, mamy BIP, którego funkcjonowanie także kosztuje i do którego obsługi zostali zatrudnieni urzędnicy. Mamy też stronę WWW urzędu gminy, mamy fanpage na Facebooku. A gdzie mogę zapoznać się z zasadami funkcjonowania tych wszystkich miejsc? W jaki sposób mogę zorientować się czy prowadzone są dobrze? W miarę jasny jest status BIP-u choć do jego funkcjonowanie mam wiele zastrzeżeń. A czy potrzebne są instrukcje i regulaminy. Uważam, że tak, ponieważ w jaki sposób można sprawdzić i skontrolować wywiązywanie się poszczególnych osób (od wójta po urzędnika w UG), ze swoich obowiązków? Bez instrukcji, bez regulaminów, bez umów zawartych z poszczególnymi podmiotami nie mogę sprawdzić, czy zakres działania osób jest adekwatny do przepisów. - Czy odpowiada potrzebom naszej gminy. Podstawową zasadą zarządzania jakimkolwiek systemem jest rozliczalność, a tu nie mogę sprawdzić, czy osiągany jest oczekiwany efekt działania.

Prowadzenie stron podmiotowych UG w kraju jest powszechne. Tak samo powszechne jest korzystanie z mediów społecznościowych przez organy samorządowe. Trudno jest spodziewać się, że gminy nie będą korzystały z serwisów społecznościowych. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o to, że musi temu korzystaniu towarzyszyć jasne określenia zasad. Każdy mieszkaniec gminy powinien mieć równy dostęp do fan page UG. Powinien wiedzieć na jakich zasadach może tam publikować, jakie są zasady ochrony danych osobowych, jakie są zasady usuwania informacji. Każde działanie organów samorządowych zakreślone jest określonymi przepisami. Od Konstytucji i ustaw po regulaminy i instrukcje. Mieszkaniec powinien mieć szanse dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny i w jakim zakresie za funkcjonowanie urzędu gminy, także i w tych mediach.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

11

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Działań promocyjnych, prowadzenia strony czy Facebooka nie da się wsadzić w regulaminy czy instrukcje, bo są to działania bardzo subiektywne w odbiorze i w zasadzie trudne do policzenia. Nie oznacza to, że nie powinno się ich prowadzić.

Rolą wójta jest nakreślenie kierunków tych działań, środków na nie przeznaczanych oraz nadzór nad ich realizacją. Do czego brak wizji, nadzoru i ślepe zaufanie pewnym osobom zaprowadziły wójta Bułkę to mieliśmy przykład w ostatnich wyborach.

Czy nowo wybrany wójt wyciągnie z tego wnioski to czas pokaże. Na razie ma poważniejsze zmartwienia.

12 Ostatnio edytowany przez Zenon (2018-11-10 13:25:39)

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Facebooke nie da się wsadzić w regulaminy czy instrukcje.

To w takim razie gmina nie może z tego korzystać. Dlaczego? Bo taki mamy system prawny. Wszystkie działania władzy publicznej muszą wynikać z obowiązujących przepisów. Obywatel może kierować się zasada że to co nie jest zakazane jest dozwolone. Niestety, a raczej na szczęście taka zasada nie obowiązuje władzy publicznej. Wszystko, to o czym pisze wynika z zasady legalizmu.

Nie zgadzam się więc z tobą, ze rolą wójta jest nakreślenie kierunków działań. Taką rolę w samorządzie ma inny organ. - To Rada Gminy. Wójt to organ wykonawczy.

Bywalcu, to o czym piszę to podstawy podstaw. To abecadło. Proponuję od tego zacząć. I nie bierz tego do siebie. Chętnie pomogę, wyjaśnię i wytłumaczę jak samorząd powinien funkcjonować - oczywiście w merytorycznej dyskusji ze wskazaniem źródeł itd...

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

13

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Bywalec napisał/a:

Czy nowo wybrany wójt wyciągnie z tego wnioski to czas pokaże. Na razie ma poważniejsze zmartwienia.

Nie wiem jakie poważniejsze zmartwienia nowo wybrany wójt? Chciała dusza do raju? Chciała. Podpowiadam nowemu wójtowi z czego ma wyciągnąć wnioski. Czesław Bułka w ostatniej kadencji na promocję, rzekomą promocje wydał ponad 400 tys. zł, sam sobie przesuwał pieniążki miedzy kontami jak mu brakowało.  Do tych drobnych dochodzą sumy wypłacone z budżetu GOK, ile tego jest nie wie tego nikt. Jestem bardzo ciekawy jak do tego podejdzie wójt elekt.
Promocję powinno się prowadzić w ściśle określonym celu, cel powinien być zdefiniowany a działania rozliczone. Proszę nie mylić promocji z informowaniem a informowania z balowaniem.

14

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

My sobie gadu gadu a w Sejmie jest projekt zmian prawa prasowego i ustaw o samorządzie terytorialnym, który zakłada zakaz wydawania tytułów prasowych przez samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Projekt zakłada m.inn.

Zakazane jest publikowanie przez gminę lub zamawianie przez gminę publikacji informacji lub reklam, w których jest prezentowany wizerunek prezydenta, burmistrza, wójta lub ich zastępcy, starosty, marszałka województwa, członka zarządu starostwa lub województwa, radnego, kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy, posła lub senatora, a w okresie od zarejestrowania kandydatów w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, sejmików województw, rad powiatów i gmin, prezydentów lub burmistrzów miast i wójtów do dnia wyborów – także wizerunków kandydatów w tych wyborach


Link do projektu na stronie Sejmu RP - https://bit.ly/2T2w9Yo

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

15

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Zakazane jest publikowanie przez gminę lub zamawianie przez gminę publikacji informacji lub reklam, w których jest prezentowany wizerunek

Dlaczego elementarna uczciwość musi być regulowana przez ustawę?

16

Odp: Strona internetowa Gminy Porąbka

Pierwszym poważniejszym zmartwieniem może być wybór sekretarza (choć o ile plotki nie kłamią to wiadomo kto nim będzie), drugie to wybór zastępcy choć i tu raczej wszystko jest jasne.

Wydawanie tak dużych środków na promocję jest niestety sporym nadużyciem, tym bardziej, że efekty nie były jakoś specjalnie widoczne, a nie sposób dowiedzieć się gdzie te środki tak w rzeczywistości wylądowały i co za nie zostało zrobione.

Projekt ustawy to strzał w dziesiątkę, ale stawiam dolary przeciw orzechom, że samorządy znajdą sposób obejścia takich zakazów.