1 Ostatnio edytowany przez slavo83 (2016-04-21 21:17:12)

Temat: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

-

2

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

Slavo83. Tyle naklepałeś się w klawiaturę a informację o planowanej inwestycji masz już na forum - wystarczyło kliknąć w zakładkę Nowy Czaniec.

.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

3 Ostatnio edytowany przez slavo83 (2016-04-21 21:12:24)

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

-

4

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

Plany mogą być w dokumentach dot. wydanej w gminie decyzji.

Mnie zaciekawiła inna kwestia. Zakładam, że organ gminy działa profesjonalnie i wszystko jest ok. ale...

No właśnie. Z postanowienia wynika, że:

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.


W związku z tym wójt wystąpił:


do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wyraził opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej, ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

O co tutaj więc chodzi?

Skoro wójt potrzebował opinii tych dwóch organów aby wydać decyzję, to dlaczego nie oczekuje na raport o oddziaływaniu na środowisko, którego sporządzenie zażądał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku – Białej?

Tymczasem wójt arbitralnie stwierdza, że... 


Charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko.

Na czym wójt oparł takie zdecydowane stwierdzenie? Tego już z uzasadnienia postanowienia nie dowiemy się. A szkoda. Bo gdyby tak było, to może nie miałbym wątpliwości.
Wątpliwości jednak mam bo o tym, czy inwestycja będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, wójt dowiaduje się wyłącznie z odpowiedniego dokumentu załączonego do wniosku przez inwestora. Takim dokumentem jest raport o oddziaływaniu na środowisko. 

Wójt raportu nie ma.

Dlaczego więc wójt nie wydał postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko? Nie ma wątpliwości, że w interesie mieszkańców, zwłaszcza tych z najbliższej okolicy jest poznanie faktów dotyczących inwestycji. 

Czy wójt reprezentuje interesy mieszkańców?


Po analizie postanowienia mam co do tego spore wątpliwości.

Poza tym, czy na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego (dostępnym w BIP) jako "C26U,H” , można zbudować stację paliw i myjnię? Skoro ten sam plan dla tego rodzaju działalności przewiduje tereny oznaczone jako KDs?

Fragment planu:

Tereny obsługi komunikacji „KDs”
1) Przeznaczenie terenów:
a) stacje paliw płynnych i gazowych,
b) obiekty i urządzenia stacji obsługi samochodów (myjnie, drobne zakłady
diagnostyczne i naprawcze itp.),

Jak czytamy w postanowieniu [wytłuszczenie moje]:

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie skutkowała zmianą sposobu użytkowania terenów
przyległych. Całość inwestycji zostanie zrealizowana w granicach działek nr 1244/1,1243/3,
1243/5, które według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położone są
w jednostce strukturalnej „C26U,H” o przeznaczeniu „usługi handlu”;

Nie bez powodu w planie zagospodarowania tereny KDs i C26U.H zostały rozróżnione.

A co na to nasi radni czanieccy? Może Pan/Pani zajmie stanowisko?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

5

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09 maja 2016 r. decyzji o odmowie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przyobiektowej stacji paliw wraz z samoobsługową myjnią samochodową”.
Link: http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=18093

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

6

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

Czyli w BIP-ie i na "tablicy" poinformowano społeczność, że decyzję uchylono, ale samej decyzji nie zobaczymy w internecie, tylko można ją zobaczyć osobiście w UG.. hmm..

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

7

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

hmm...

Wcześniej już pytałem czy na terenie oznaczonym w planie zagospodarowania przestrzennego (dostępnym w BIP) jako "C26U,H”, można zbudować stację paliw i myjnię? Skoro ten sam plan dla tego rodzaju działalności przewiduje inne tereny - oznaczone jako KDs?
W planie zagospodarowania tereny KDs i C26U.H zostały rozróżnione. Teren oznaczony jako KDs przeznaczony jest na usytuowanie:
a) stacje paliw płynnych i gazowych,
b) obiekty i urządzenia stacji obsługi samochodów (myjnie, drobne zakłady
diagnostyczne i naprawcze itp.),
Stacja powstanie na terenach oznaczonych w planie jako C26U.
Jak można w takiej sytuacji w decyzji podać, że "Lokalizacja nie jest sprzeczna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza  usytuowanie urządzeń tego rodzaju."

To nieco dziwne.

Załączniki:

Ikona załącznika decyzja -anonimi.pdf 372.95 kb, 383 pobrań od 2016-05-22 

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

8

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

Proszę zapoznać się z § 8, ust. 4 uchwały Nr XXVIII/185/09 r. Rady Gminy Porąbka z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka.
            Tej samej na którą się powołujesz.

9 Ostatnio edytowany przez Zenon (2016-05-24 16:44:46)

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

Chodzi ci o to, że

§ 8, ust. 4 uchwały Nr XXVIII/185/09 r. Rady Gminy Porąbka z dnia 11 marca 2009 r.:
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od określonych w planie wymogów dotyczących sposobu
zagospodarowania działki oraz formy architektonicznej budynku w przypadkach szczególnych,
dotyczących nowatorskich rozwiązań projektowych, po zasięgnięciu opinii właściwych
organów ochrony środowiska (np Park Krajobrazowy),
1) możliwość ta dotyczy głównie obiektów usługowych, turystycznych,hotelowych, rekreacyjnych

A jakie to szczególne okoliczności zaistniały? Z jakich to nowatorskich rozwiązań korzysta inwestor? Które właściwe organy opiniowały projekt? Gdzie decyzja powołuje się na ten przepis?
Stację paliw mamy już oddaloną o kilkadziesiąt metrów od planowanej inwestycji. Żadne takie argumenty nie padły w decyzji. Decyzja jest delikatnie mówiąc do bani.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

10

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

Dziękuję Zenonie za umieszczenie decyzji, w której jednak nie jest powiedziane wprost co wpłynęło na nagłą zmianę decyzji!
Decyzja jest co najmniej zaskakująca.

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

11

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

O tym i nie tylko jak to dwóch plików ciężko wójtowi załączyć w BIP-ie


Znowu mamy tak, że w BIP-ie poinformowano społeczność lokalną, że wszczęto postępowanie w sprawie zezwolenia na budowę przyobiektowej stacji paliw wraz z samoobsługową myjnią samochodową. Mamy zawiadomienie, lecz samego postanowienia nie zobaczymy w Internecie. Dlaczego? Można się z nim za to zapoznać, po pofatygowaniu się do Urzędu Gminy. Co więc daje nam informatyzacja urzędu? Okazuje się że niewiele. A wydano na nią mnóstwo kasy, o czym pisałem tutaj http://czaniec.pl/forum/post4991.html#p4991. Okazuje się, że niepotrzebnie, bo dwóch plików ciężko jest załączyć dla wygody obywateli w BIP-ie.

Zza klawiatury nie mogę się zapoznać się z treścią postanowienia. Mogę za to skomentować to, co jest - zawiadomienie.Wychodzi na to, że jest jednak ciąg dalszy sprawy zezwolenia na budowę przyobiektowej stacji paliw wraz z samoobsługową myjnią samochodową.
Okazuje się, że wydarzyło się coś, co nie pozwoliło na zakończenie prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. Czy wójt popełnił błąd? Nie wiadomo. Czy przekroczył dane mu uprawnienia? Wydając decyzję nie mieszczącą się w ramach obowiązującego prawa? Też nie wiadomo. A może pominął strony postępowania i w ten sposób naruszył ich interesy? Też nie wiadomi.  Mętne zawiadomienie tego nie wyjaśnia. Więcej. Wynika z niego bełkot. A to, że wszczyna się jakieś nowe postępowanie.A to, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej uchyliło zaskarżoną decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. - Sprawę która nie została zakończona!
Mamy więc zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie stacji i myjni. Równocześnie mamy też  zwróconą, decyzją Kolegium, a więc  sprawę do ponownego rozpatrzenia. O co więc tutaj chodzi? Kto tworzy i podaje, i publikuje nam takie gnioty?     


Poniżej tekst zawiadomienia (pisownia oryginalna):


                                                                                                                                                                                                                Porąbka dnia 26.07.2016 r.
SGZP-VI.6220.16.2016

                                                                                                                 ZAWIADOMIENIE

                                                                                        o wszczęciu postępowania administracyjnego
                                                                                                       
                                                                                                        STRONY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art.61 § 4 i art. 138 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.23 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu w dniu 26 lipca 2016 r. postępowania administracyjnego na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia 07.07.2016 r. data wpływu 15.07.2016 r. która uchyliła zaskarżona decyzję i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Wniosek inwestora : PPUH IR-BUD Irena Targosz, ul. Rajska 1, Las 34 – 323 Ślemień, został złożony przez pełnomocnika: Mirosława Kaczor, ul. Przecznia 41, 43 – 340 Kozy.. Postępowanie prowadzone jest w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa przyobiektowej stacji paliw wraz z samoobsługową myjnią samochodową”.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Informuję strony tego postępowania o uprawnieniach, wynikających z art.10 § 1, K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.1397 ze zm.), powyższe przedsięwzięcie zaliczono do § 3, ust.1, pkt.35,36 tego rozporządzenia. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku – Białej. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Zgodnie z art. 73 § 1 kpa informuję, że z aktami sprawy można się zapoznać w Referacie Spraw Gospodarczych i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Porąbka w Porąbce , 43-353 Porąbka, ul. Krakowska 3, u Inspektora ds. ochrony środowiska pokój nr 3, w godzinach pracy urzędu,
w terminie od 28 lipca 2016 r. do 18 sierpnia 2016 r. 

A tutaj link do zawiadomienia w BIP - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?js=1&ident=18519

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

12

Odp: Stacja paliw i myjnia przy Lewiatanie

Wójt zmienia zdanie.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy okazuje się, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka, a także cechy planowanego przedsięwzięcia , w tym jego rodzaj, charakterystyka i usytuowanie oraz przewidywane rodzaje i ilości substancji i energii wprowadzanych do środowiska wskazują, że może ono potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Ocena ta umożliwi m.in. określenie odpowiednich działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia na
środowisko oraz wskaże wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o pozwolenie na budowę.

Z całym postanowieniem którego fragment zacytowałem wyżej można zapoznać się w BIP - http://www.bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel= … dent=18553

Moje wątpliwości, o których pisałem w dniu 31.10.2015 r. - http://czaniec.pl/forum/post11524.html#p11524, potwierdziły się w całości.


W prowadzonym obecnie postępowaniu (po uchyleniu wadliwej decyzji przez organ nadzoru) wójt nie odnosi się jednak do kwestii sprzeczności planowanej inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Nie bardzo wiem dlaczego, skoro inwestycja ma zostać zrealizowana w granicach działek nr 1244/1,1243/3, 1243/5, które według obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego położone są w jednostce strukturalnej „C26U,H” o przeznaczeniu „usługi handlu”.
Tymczasem pod stacje paliw i myjnie plan przewiduje tereny oznaczone: Tereny obsługi komunikacji „KDs” 1) Przeznaczenie terenów:
a) stacje paliw płynnych i gazowych, b) obiekty i urządzenia stacji obsługi samochodów (myjnie, drobne zakłady diagnostyczne i naprawcze itp.)

Wójt nie dostrzega zagrożenia w wydaniu kolejnej wadliwej decyzji. Tym razem sprzecznej z obowiązującym prawem wynikającym z Uchwały Nr XXVIII/185/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 marca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka?
- http://bip.porabka.pl/BIP.aspx?Sel=5607 … 2&js=1


Nadal więc aktualne pozostaje wcześniej już postawione pytanie. Dlaczego wójt nie uwzględnia w swoich decyzjach obowiązującego prawa?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.