51

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Zbliża się zima a wraz z nią coroczny problem naszego zanieczyszczonego powietrza.
Ponieważ nie znalazłem nic na temat zanieczyszczonego powietrza w BIP, żadnego apelu zatroskanych naszym losem władz, żadnej nawet małej próby dotarcia do świadomości, apeluję więc sam.

MIESZKAŃCU GMINY ZASTANÓW SIĘ CO WKŁADASZ DO PIECA.
NIE PAL ŚMIECI.
POMYŚL O SOBIE, POMYŚL O SWOICH DZIECIACH, O SĄSIADACH.Jak podaje Polska Agencja Prasowa, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem (IARC), agenda Światowej Organizacji Zdrowia, uznała zanieczyszczenie powietrza za jeden z czynników rakotwórczych. Jej eksperci doszli do wniosku, że istnieją wystarczające dowody na to, że zanieczyszczenie otwartego powietrza wywołuje raka płuc i ma związek z ryzykiem zachorowania na raka pęcherza. Zanieczyszczenie powietrza uznano za najbardziej karcynogenny czynnik środowiskowy, większy niż bierne palenie.

Dlatego apeluję! Zwracajmy uwagę na to, co palimy i co palą nasi sąsiedzi, i rozmawiajmy z nimi. Zastanawiajmy się czy musimy palić jesienne liście i inne badyle - obecnie można je oddać w ramach stałej opłaty śmieciowej.

http://spjp.katowice.pios.gov.pl/

http://www.katowice.pios.gov.pl/aktualn … ietrze.pdf
http://wiadomosci.wp.pl/kat,59154,title … omosc.html
http://www.stanislawkucharczyk.pl/image … _07_08.pdf
http://www.pzh.gov.pl/przeglad_epimed/63-3/633_17.pd

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

52

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Dodam jeszcze jeden link: http://monitoring.katowice.wios.gov.pl bo jest tutaj wiele ciekawych pomiarów:

Dwutlenek siarki (SO2), Tlenek azotu (NO), Dwutlenek azotu (NO2), Tlenki azotu (NOx), Tlenek węgla (CO) (średnie ośmiogodz.), Ozon (O3), Ozon (O3) (średnie ośmiogodz.), Pył zawieszony (PM10), Pył zawieszony (PM2,5), Rtęć cząsteczkowa, Benzen (C6H6), Prędkość wiatru (WS), Kierunek wiatru (WD), Ciśnienie atmosferyczne (PA), Temperatura (TP), Wilgotność, Promieniowanie słoneczne całkowite, Prom UVB - efektywny strumień W/m2

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

53

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Pod tym linkiem prezentowana jest aktualna sytuacja i prognoza na najbliższe dni
http://www.smog.imgw.pl/home

Kolejny link prowadzi do ostrzeżenia wydanego przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego:
http://www.malopolska.pl/Obywatel/EKO-p … ikat1.aspx

Co prawda ostrzeżenie dotyczy woj. małopolskiego ale ze względu na bliskość granicy jest dla naszego terenu również aktualne:

I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza
czwartek, 13 listopada 2014 r.
Kraków, Małopolska południowo-wschodnia, Małopolska południowo-zachodnia, Małopolska południowa
 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m3) oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.
Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

  • śledzić informacje na stronie www.malopolska.pl/powietrze o występujących przekroczeniach wartości dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

54

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Nie widać ich, najwyżej je czuć. Cząsteczki pyłu są lekkie, unoszą się w powietrzu i atakują płuca. Drobny pył pochodzi nie tylko ze spalin samochodowych, ale też z coraz popularniejszych kominków, opalanych drewnem.

Czytaj wię™cej na http://biznes.interia.pl/budownictwo/ne … gn=firefox

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

55

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Jak wynika z raportu NIK o ochronie powietrza przed zanieczyszczeniami

Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Unii Europejskiej. W wielu miastach stężenie toksycznych i rakotwórczych substancji – pyłu PM10 i benzo(a)pirenu – wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Mimo że miasta wydawały olbrzymie sumy na walkę z zanieczyszczeniami powietrza, jego jakość poprawiła się tylko nieznacznie. W konsekwencji Polska za niedotrzymanie standardów jakości powietrza określonych w unijnej dyrektywie może otrzymać nawet 4 mld zł kary.

Powietrze w naszej gminie jest równe zanieczyszczone lub nawet bardziej. Niestety władze gminy nie dostrzegają problemu tu problemu. I nie chodzi nawet o kosztowne projekty ale o zwyczajne przekonywanie, wyjaśnianie i edukowanie mieszkańców. Urząd ma na do tego wiele narzędzi. Dlaczego z nich nie korzysta?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

56

Odp: Spalanie odpadów w piecach

jedni bezmyślnie pala śmieci ale pewnie są i tacy których nie stać na opał dobry i po prostu palą co tylko mogą. Co pozostaje? - Uświadamianie ludzi

57

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Zbliża się zima a wraz z nią nasila problem zanieczyszczonego powietrza. Jak co roku szukałem i nie znalazłem nic na temat zanieczyszczonego powietrza w gminie. Przeszukałem BIP, serwis fejsbukowy, stronę www.porabka.pl. Patrzyłem też na tablice ogłoszeń, słupy przydrożne - również nić. Nigdzie nie spotkałem apelu władz do mieszkańców w sprawie spalania śmieci.
Cóż, apeluję więc kolejny raz sam.

MIESZKAŃCU GMINY ZASTANÓW SIĘ CO WKŁADASZ DO PIECA.
NIE PAL ŚMIECI. 
POMYŚL O SOBIE, POMYŚL O SWOICH DZIECIACH, O SĄSIADACH.

Tym razem wraz z apelem podaję link do raportu Europejskiej Agencji Środowiska pt. Jakość powietrza w Europie - 2015 Raport.


Zanieczyszczenie powietrza  jest największym zagrożeniem dla zdrowia w Europie wynikającym ze stanu środowiska. Skraca ono długość życia człowieka i przyczynia się do poważnych chorób takich jak choroby serca, choroby układu oddechowego i nowotwory. Nowy raport opublikowany wczoraj przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) szacuje, że zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za ponad 430 000 przedwczesnych zgonów w Europie.

Dlatego apeluję! Zwracajmy uwagę na to, co palimy i co palą nasi sąsiedzi, i rozmawiajmy z nimi. Zastanawiajmy się czy musimy palić jesienne liście i inne badyle - obecnie można je oddać w ramach stałej opłaty śmieciowej.

W załączniku mapa średniego rocznego stężenia BaP w 2012 opublikowana w raporcie.


Benzo(a)piren (BaP) jest rakotwórczym zanieczyszczeniem organicznym. Narażenie na zanieczyszczenie BaP, który zazwyczaj powstaje w wyniku spalania drewna, jest powszechne, zwłaszcza w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2013 r. jedna czwarta ludności miejskiej krajów UE-28 była narażona na stężenia BaP powyżej wartości docelowej, a aż 91% było narażone na stężenia BaP powyżej szacowanego poziomu ryzyka przyjętego przez WHO.

Załączniki:

Ikona załącznika BaP_in_2012_mapka BaP_2012.jpg 141.92 kb, 190 pobrań od 2015-12-02 

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

58

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Polska pozwana do Trybunału za przekroczenie limitu cząstek stałych w powietrzu.

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o postawieniu Polski przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w związku z utrzymującym się wysokim poziomem cząstek pyłu zawieszonego w powietrzu stanowiącym poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Przez co najmniej pięć ostatnich lat, w tym w roku 2014, dobowe dopuszczalne wartości pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10) były stale przekraczane w 35 spośród 46 stref jakości powietrza w Polsce. Ponadto w dziewięciu strefach stale przekraczane były również roczne dopuszczalne wartości. Zanieczyszczenie pyłem PM10 w Polsce jest spowodowane głównie tzw. niską emisją (tj. emisją ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej 40 m) z ogrzewania gospodarstw domowych. Środki legislacyjne i administracyjne stosowane do tej pory w celu ograniczenia tych nieprzepisowych wartości zostały uznane przez Komisję za niewystarczające.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

59

Odp: Spalanie odpadów w piecach

wiadomo coś w temacie dofinansowania wymian kotłów? umarło?

Masz inne zdanie niż ja? Chętnie posłucham: dziedzic.grzegorz@gmail.com

60

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Choć jeszcze do zimy daleko, wraz z jesienią nasila się problem zanieczyszczonego powietrza. Jak co roku szukałem i nie znalazłem nic na temat zanieczyszczonego powietrza w gminie. Przeszukałem BIP, serwis fejsbukowy, stronę www.porabka.pl. Patrzyłem też na tablice ogłoszeń, słupy przydrożne - również nic. Nigdzie nie spotkałem apelu władz do mieszkańców w sprawie spalania śmieci.
Cóż, apeluję więc kolejny raz sam.

MIESZKAŃCU GMINY ZASTANÓW SIĘ CO WKŁADASZ DO PIECA.
NIE SPALAJ ŚMIECI.
POMYŚL O SOBIE, POMYŚL O SWOICH DZIECIACH, O SĄSIADACH.

Tym razem wraz z apelem podaję link Prognozy wskaźnika jakości powietrza województwa śląskiego

Prognoza na dzisiaj

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

61

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Strach pomyśleć co będzie zimą, skoro w ciepłe dni powietrze jest aż tak zanieczyszczone.

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

62 Ostatnio edytowany przez Zenon (2016-09-16 01:21:37)

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Niestety sami dokładamy sie do zadymienia. Niemal każdego dnia ktoś sprząta swoje najbliższe otoczenie i spala na bieżąco co zbędne. Miałem u siebie gości z daleka i pytali mnie co tu u mnie tak śmierdzi. Zastanawiam się co robi nasz dzielnicowy. Czy na prawdę nie widzi tych kłębów dymu?

Gdy zrobi się zimno zaczną dymić kominy domowe. A na to to nawet dzielnicowy przy najlepszym zaangażowaniu nic nie poradzi. Dzieci zaczną kaszleć bynajmniej nie z przeziębienia. Wszyscy będziemy skazani na siedzenie w domach, bo żaden spacer nie uda się w trujących oparach.

Smutna perspektywa adminie.PS
O antysmogowych przepisach rozmawiano na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

63

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Pani poseł Małgorzata Pępek pyta dzisiaj Ministra Środowiska (na 26. posiedzeniu Sejmu VIII kadencji) o finansowanie działań antysmogowych. Podczas wystąpienia stwierdziła, że: "Tam [w Żywcu] się nie da mieszkać, to jest bardzo szkodliwe dla zdrowia mieszkańców."
Przy okazji polecam "Raport Mobilne pomiary stężeń pyłów zawieszonych w obrębie Krakowa, Podhala oraz Górnego Śląska", sporządzony przez naukowców z Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie dla Stowarzyszenia "Krakowski Alarm Smogowy". - http://www.polskialarmsmogowy.pl/files/artykuly/569.pdf . Co prawda raport nie dotyczy pomiarów stężeń szkodliwych pyłów na obszarze naszej gminy, to jednak z uwagi na bliskie sąsiedztwo dokonanych pomiarów, jego wyniki należy poważnie brać pod uwagę również u nas.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

64 Ostatnio edytowany przez Zenon (2016-09-25 11:40:48)

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Dane pomiarowe dla parametru Pył zawieszony PM10 w dniu 24.09.2016 r., z godz. 19:00

Bielsko-Biała - 63 µg/m3dane z g. 18:00
Częstochowa - 67 µg/m3
Dąbrowa Górnicza - 39 µg/m
Rybnik - 92 µg/m3
Sosnowiec - 31 µg/m3
Tychy - 54 µg/m3
Zabrze - 36 µg/m3
Żywiec - 193 µg/m3

Choć dane nie są tragiczne, to na liście już wyróżnia się Żywiec. Prawdopodobnie powietrze w naszej gminie jest równie złe. Wieczorny spacer dla zdrowia odpada. Zima zapowiada się ciężka.

Zestawienie wykonałam na podstawie wyników automatycznych pomiarów jakości powietrza ze stacji pomiarowych Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska - http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/d … 24.09.2016

Zachęcam do odwiedzenie strony - pomiary są przedstawione graficznie i aktualizowane co godzinę.

Załączniki:

Ikona załącznika SMOG W ŻYWCU.jpg 122.93 kb, 177 pobrań od 2016-09-25 

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

65

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Polska pod względem oceny jakości powietrza jest podzielona na 46 stref. Spośród nich tylko w czterech dotrzymywane są przyjęte normy dla stężenia szkodliwego pyłu PM10 i rakotwórczego benzoapirenu. Sytuacja od lat nie ulega poprawie. W 2012 i 2013 r. poziom zanieczyszczeń pyłem przekraczał normy w ponad 75 proc. wszystkich stref. Benzoapiren wdychali mieszkańcy 90 proc. stref.

Co to oznacza? Że mieszkańcy niemal całej Polski oddychają trującymi cząstkami, które przenikają przez krwiobieg do nerek, wątroby, mózgu, tkanek i przyczyniają się do powstawania raka płuc, chorób układu oddechowego, astmy czy przewlekłej choroby płuc.

W samej tylko Warszawie "smogowe" wydatki na leczenie, koszty, które ponoszą pracodawcy z powodu nieobecności pracowników, czy wydatki na renty sięgają od 6 do 18 mld zł rocznie.
Więcej - http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,208 … rects=trueDane pomiarowe dla parametru Pył zawieszony PM10 w dniu 11.10.2016 r., z godz. 18:00

Bielsko-Biała - 33 µg/m3
Częstochowa - 15 µg/m3
Dąbrowa Górnicza - 24 µg/m
Rybnik - 43 µg/m3
Sosnowiec - 14 µg/m3
Tychy - 10 µg/m3
Zabrze - bd µg/m3
Żywiec - 40 µg/m3

Źródło - http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/d … 11.10.2016

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

66 Ostatnio edytowany przez Mieszkaniec1 (2016-10-11 22:58:28)

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Dzisiejszy dzień nie jest reprezentatywny. Pada a deszcz jest jedynym czynnikiem skutecznie oczyszczającym powietrze.

67

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Dzisiejszy deszczowy dzień jest przede wszystkim reprezentatywny sam dla siebie. Mniej dla innych podobnych, bezwietrznych i deszczowych dni. Nie w tym rzecz.
Opublikowane przeze mnie dane świadczą o tym, że nawet w taki deszczowy dzień, Żywiec wraz z Bielskiem wyróżniają się "nieco" w regionie.

Patrzyłem na dane późniejsze w dniu dzisiejszy. W Żywcu o godz. 20:00 odnotowano 104 µg/m3, a w Dąbrowie Górniczej 125 µg/m3.

Podejrzewam, że w naszej gminie jest podobnie.

Przy okazji. Normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:
    poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
    poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
    poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich skutków dla ludzkiego zdrowia.
Poziom informowania - 200 µg/m3, oznacza, że jest źle i trzeba ograniczyć aktywności na powietrzu, bo norma przekroczona jest czterokrotnie.
Poziom alarmowy – 300 µg/m3, oznacza, że jest bardzo źle, norma przekroczona jest sześciokrotnie i należy bezwzględnie ograniczyć przebywanie na powietrzu, a najlepiej zostać w domu, szczególnie osoby chore.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

68

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Często nie zdajemy sobie sprawy ze skali zagrożenia. Na schorzenia górnych dróg oddechowych co roku w Polsce umiera ponad 40 tys. ludzi. Nie robi wrażenia? Cóż, Wadowice zamieszkuje prawie 20 tys osób a Andrychów 21 tys. Wynika z tego, że co roku z mapy Polski znika ludność takich dwóch miast.
Gdyby terroryści wymordowali tyle osób, wrzask byłby niesamowity. Gdy robimy to sami np. paląc śmieci, cisza!

Na ostatnim zebraniu wiejskim w Kobiernicach pewna pani poruszyła temat. Powiedziała, że sąsiad pali śmieci a ona nie może wtedy usiąść na tarasie. Zapytana czy zadzwoniła na policję z informacją, że sąsiad truje ją i całe otoczenie, powiedziała, że nie jest donosicielką! OK, wyobraźmy sobie, że ów sąsiad wziął nóż i morduje żonę i co? Też nie wzywamy policji?

69

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Sąsiad sąsiada truje, paląc w piecu wszystko, co wpadnie pod ręce


20 procent Polaków uważa, że palenie w piecu śmieciami jest proekologiczne – bo dzięki temu mniej odpadów trafia na wysypiska. 18 procent myśli, że takie zachowanie to oznaka przedsiębiorczości.  Tak wynika z badań przeprowadzonych w ramach kampanii „Nie rób dymu”.

„Sprzedam stare meble, idealne do spalenia w piecu” – czytamy w ogłoszeniu na jednym z portali internetowych. – A prawda jest taka, że paląc w piecu śmieciami, zatruwamy siebie i swoje otoczenie – mówi doktor Piotr Hydzik, kierownik oddziału toksykologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Piotr Hydzik: W wielu polskich gospodarstwach domowych nadal dominują piece węglowe opalane węglem lub drzewem niskiej jakości. Są to piece często o złym stanie technicznym, w których proces spalania odbywa się przy niskiej temperaturze 200-500 st. C będące ogromnym źródłem zanieczyszczeń powietrza, które nazywamy niską emisją. Niską emisją – dlatego, że wszystkie powstające podczas spalania dymy opadają w bliskim sąsiedztwie. Nie mają możliwości przedostania się w wyższe warstwy powietrza, w których mogły by ulec większemu rozproszeniu i bardziej odległemu od źródła przemieszczeniu. Sprowadza się to ostatecznie do powstania smogu, w którym niestety musimy żyć. Sąsiad sąsiada podtruwa, paląc w piecu wszystko, co wpadnie pod ręce.

Co na przykład?

Kiedy podpytuję pacjentów, okazuje się, że są to przede wszystkim odpady komunalne, opakowania żywnościowe, plastikowe butelki, które zawierają praktycznie całą tablicę Mendelejewa. To zresztą nie wszystko. Palą nawet oponami samochodowymi. Niektórym się opłaca kupować ciuchy w ciucholandzie na kilogramy i te wrzucać do pieca. Jeśli ubrania są z bawełny, to problem jest mniejszy. Gorzej jeżeli to jakieś syntetyczne materiały – wtedy to to samo co spalanie plastiku. Ludzie nie wiedzą, jak bardzo szkodzą sobie i otoczeniu, a z drugiej strony protestują przeciwko uruchomieniu nowoczesnej spalarni, w której emisja szkodliwych substancji jest znacznie mniejsza niż w przypadku pieców rozpalanych byle czym.

Jak nam szkodzi takie zanieczyszczenie?

To zależy od wielu czynników między innymi warunków klimatycznych, położenia miasta, kierunków wiatru. W wielu miejscach w Polsce, są obszary o przekroczonych dopuszczalnych w krajach EU normach zawartości pyłów w powietrzu. Pyły o średnicy cząsteczki mniejszej od 10 mikrometrów, są respirabilne – to znaczy, że podczas oddychania łatwo dostają się do naszego układu oddechowego: głównie nozdrzy, oskrzeli i oskrzelików. Te o cząsteczce mniejszej niż 2.5 mikrometra docierają nawet do światła pęcherzyków płucnych. Cząsteczki pyłów osadzające się w drogach oddechowych mają działanie drażniące na błonę śluzową, wywołując wzmożoną produkcję śluzu, hamują naturalny mechanizm oczyszczania dróg oddechowych, efektem czego jest większa skłonność do powstawania infekcji, zaostrzenia już istniejących schorzeń układu oddechowego jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Cząsteczki pyłu zawieszonego jak związki siarki, azotu, amoniak, sadze, związki organiczne wchodzą w interakcje z różnymi alergenami lub substancjami neutralnymi zwiększając ryzyko silniejszych reakcji alergicznych.

Amerykanie biją na alarm, że zanieczyszczenie powietrza pyłami wpływa też na rozwój chorób układu sercowo-naczyniowego, które są nadal główną przyczyną chorobowości i umieralności naszych pacjentów: mogą przyśpieszać rozwój miażdżycy, powodować zaburzenia krzepliwości krwi, obkurczać naczynia krwionośne, działać arytmogennie. W ostatecznym efekcie zanieczyszczenie powietrza staje się dodatkowym czynnikiem rozwoju miażdżycy, choroby niedokrwiennej czy też nadciśnienia tętniczego.

Jesteśmy narażeni nie tylko na pyły, ale także na metale.

Oczywiście, spalanie śmieci wiąże się z emisją do atmosfery cząsteczek metali, a także ich organicznych i nieorganicznych związków. Dotyczy to głównie rtęci, ołowiu, kadmu, niklu, chromu, arsenu. Metale te głównie drogą inhalacyjną dostają się do naszego organizmu. Ołów, rtęć, kadm podlegają akumulacji, mają bardzo długi okres biologicznego półtrwania, dlatego po wchłonięciu przebywają w naszym organizmie wiele lat. Wieloletnia ekspozycja na pyły zawierające duże ilości metali, wrażliwość osobnicza, w tym współistnienie przewlekłych schorzeń układu oddechowego, stan odżywienia, niedobór antyoksydantów, aktywność fizyczna to czynniki wpływające na możliwy efekt toksyczny metali.

Co złego mogą nam zrobić metale?

Są bardzo aktywne biologicznie, bo posiadają właściwości proksydacyjne – inaczej generują stres oksydacyjny, który wywołuje reakcje zapalne. A w efekcie może uszkodzić komórki. To prowadzi do wielonarządowego uszkodzenia, szczególnie w zakresie ośrodkowego układu nerwowego (zaburzenia tzw. wyższych czynności mózgowych, zaburzenia snu, zachowania, nastroju), układu oddechowego (reakcje alergiczne, podrażnienie błony śluzowej układu oddechowego, uszkodzenie drobnych oskrzelików i pęcherzyków płucnych), układu sercowo-naczyniowego (zaburzenia rytmu i przewodnictwa, nadciśnienie tętnicze). Choroba nie pojawi się od zaraz, ten proces rozwija się w czasie, podstępnie. Bardzo trudno jest ocenić jak długo mieszkaniec miasta musi być wystawiony na działanie zanieczyszczeń powietrza, aby doszło do wymienionych efektów chorobowych. Dlatego każdy z nas powinien mieć świadomość zagrożeń wynikających z życia w zanieczyszczonym powietrzu i maksymalnie redukować ilość zanieczyszczeń jakie sami produkujemy poprzez palenie w piecach węglowych.

Co takiego jeszcze znajduje się w powietrzu zatrutym przez palenie w piecach śmieciami?

Poza metalami mamy w niskiej emisji tlenki jak i dwutlenki węgla, azotu, jak i siarki. Powyższe gazy, dostając się do naszego układu oddechowego, w połączeniu z wodą, która jest w całym naszym organizmie, wytwarzają kwaśne produkty wywołujące podrażnienie układu oddechowego, powodują nadmierną produkcję śluzu, niszczą komórki nabłonka dróg oddechowych i wywołują ostre zapalenie. Mamy też emisję ozonu, czyli gazu, który wchodzi w interakcję z innymi substancjami organicznego i nieorganicznego pochodzenia. To powoduje, że jesteśmy bardziej narażeni na szkodliwe działanie ultrafioletu, które może w odległym efekcie powodować raka skóry.

W kontekście zanieczyszczeń, mówi się też o dioksynach i furanach. Co to takiego?

Są to związki powstałe przy niepełnym spalaniu odpadów komunalnych – szczególnie polichlorowanych plastików. Mogą łączyć się ze związkami pochodzenia organicznego i nieorganicznego i bardzo łatwo akumulować się w organizmie, zwłaszcza w tkance tłuszczowej. Znane są dobrze skutki zdrowotne ostrego i podostrego narażenia na dioksyny i furany u ludzi z uszkodzeniem skóry (trądzik chlorowy), obwodowego układu nerwowego (polineuropatia), uszkodzenia wątroby, a nawet zaburzeń depresyjnych i osobowości. W przypadku przewlekłego narażenia wskazuje się działanie teratogenne (zaburzenia rozwoju umysłowego płodu, obumarcie płodu), endokrynne (niedoczynność przysadki, tarczycy, gonad), a nawet działanie teratogenne (nowotwory układu oddechowego, mięsakoraki).

Postawmy się w roli kogoś, kto rozmawia z osobą palącą w piecu śmieciami. Co możemy jej powiedzieć?

Że narażają siebie, swoich bliskich, sąsiadów na smog nie tylko zmniejszający liczbę dni słonecznych w ciągu roku, lecz przede wszystkim zwiększający ryzyko powstawania wielu schorzeń. Szczególnie tu w Krakowie, gdzie oprócz problemu palenia śmieciami, mamy zanieczyszczenia komunikacyjne i przemysłowe. Tutaj jest kocioł różnych niebezpieczeństw, a takie osoby dorzucają do niego jeszcze więcej zanieczyszczeń. To ogromne niebezpieczeństwo dla osób starszych, schorowanych, dzieci, kobiet w ciąży.

Każdy z nas powinien mieć świadomość zagrożeń wynikających z życia w zanieczyszczonym powietrzu i maksymalnie redukować ilość zanieczyszczeń jakie sami produkujemy poprzez palenie w piecach węglowych.

Mamy na oddziale toksykologii infolinię na wypadek zatruć. Bardzo często jestem zmuszony uspokajać osoby dzwoniące w związku z rozbiciem termometru rtęciowego i przerażone możliwością zatrucia oparami rtęci, że takie narażenie nie jest niebezpieczne dla zdrowia domowników. Niedowierzającym, jako argument podaje właśnie przykład niskiej emisji z ogrzewaniem domów piecami węglowymi i spalaniem odpadów komunalnych będącymi wielokrotnie większym narażeniem na zanieczyszczenia w tym metale ciężkie niż rtęć z rozbitego termometru. Przywiązujemy wagę do nieistotnych spraw, ale nie widzimy całego aspektu zagrożeń związanych z działalnością człowieka.

W grupie ryzyka są też dzieci.

Oczywiście! Dzieci, z uwagi na większą aktywność fizyczną i wzrost, a także niedojrzałość metabolizmu mają odmienną tolerancję na zanieczyszczenia powietrza niż osoba dorosła. Alergolodzy alarmują, że coraz więcej jest alergii i astm. Mówimy także o dzieciach, które narażone były na zanieczyszczenia powietrza jeszcze w życiu płodowym. Praktycznie wszystkie zanieczyszczenia stwierdzane w niskiej emisji przechodzą przez łożysko. Taka ekspozycja jest szczególnie niebezpieczna dla rozwijającego się i dojrzewającego płodu ludzkiego i zwiększa ryzyko m. in. obumarcia płodu, niskiej wagi urodzeniowej, porodów wcześniaczych, słabszego funkcjonowania układu odpornościowego, endokrynnego, rozwoju intelektualnego w wieku późniejszym.

Piotr Hydzik – toksykolog, gastrolog, internista. Jest kierownikiem oddziału toksykologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Jest także wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie m.in. prowadzi Studenckie Koło Naukowe Toksykologii.

To jest kopia artykułu pani Katarzyny Kojzar opublikowanego na stronie smoglab.pl

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

70

Odp: Spalanie odpadów w piecach

To budynek zarządzany kiedyś przez naszą gminę, sprzedany Policji. Centrum Kobiernic. Czy na pewno nic się z tym nie da zrobić.

http://i1.fmix.pl/fmi279/515cf0e40027576b5813bcef/zdjecie.jpg

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

71

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Może to będzie kuriozum, ale najlepiej zgłosić na policję smile

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg

72

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Zapalenia spojówek, problemy z gardłem, tchawicą, krtanią i sercem, niższa waga urodzeniowa dzieci, a także nowotwory i niezwykle niebezpieczna przewlekła obturacyjna choroba płuc to problemy i choroby, które dopadają ludzi z powodu smogu. Cząstki pyły PM 2,5 i PM 10 mogą przedostawać się do pęcherzyków płucnych. Stamtąd penetrują do krwi i do narządów wewnętrznych.

Tymczasem nie jesteśmy przez instytucje do tego powołane informowani o wysokim zanieczyszczeniu powietrza, które zagraża naszemu zdrowiu.

W innych państwach unijnych poziomy informowania i alarmowania o zagrożeniu smogiem są dużo niższe.

Poziom informowania PM10:
Finlandia - 50 µg/m3
Słowacja - 100 µg/m3
Włochy - 50 µg/m3
Węgry - 75 µg/m3
Wielka Brytania - 101 µg/m3
Polska - 200 µg/m3

Poziom alarmowy PM10
Słowacja - 150 µg/m3
Włochy - 75 µg/m3
Węgry - 100 µg/m3
Belgia - 70 µg/m3
Macedonia - 50 µg/m3
Polska - 300 µg/m3

Rzetelnego informowania społeczeństwa o zagrożeniach wynikających z oddychania zanieczyszczonym powietrzem domagają się przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego. W tym celu zwracają się ze specjalnym apelem skierowanym do ministra środowiska Jana Szyszko. - Jesteśmy przekonani, że brak tak kluczowej informacji prowadzi do sytuacji, w której wzrasta zagrożenie zdrowia i życia Polaków - mówi Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.


Czytaj więcej - link do artykułu w http://tvn24bis.pl/z-kraju,74/polski-al … 89122.html

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

73

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Na obszarze naszej gminy nie mamy ani jednego stanowiska pomiarowego jakości powietrza. Dlatego nie wiemy jaki jest faktyczny poziom zanieczyszczenia w naszej powietrza.

Najbliżej pomiary prowadzone są w Kętach. Stąd wiadomo, że roczne stężenie benzo(a)pirenu - zanieczyszczenia odpowiedzialnego za nowotwory, wyniosło w roku 2015 tam aż 9,6 ng/m3 (przy normie wynoszącej 1 ng/m3).

Pomimo braku bezpośrednich pomiarów w Czternastej rocznej ocenie jakości powietrza w  województwie śląskim - http://www.katowice.pios.gov.pl/monitor … ocenap.pdf , na rys. 25 można zobaczyć  obszary przekroczeń średnich stężeń rocznych benzo(a)pirenu. W naszej gminie najgorzej jest w Kobiernicach na granicy z Kętami. Średnia roczna wynosi tam powyżej 8 ng/m3, co koresponduje z poziomem odnotowanym w Kętach.

Może już pora zacząć prowadzić pomiary. Bez rzetelnej informacji wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia.

PS
Raport zawiera informacje o wartościach innych zanieczyszczeń (PM10, PM2,5 ołów kadm ozon...). O pomiarach odnotowane w Kętach, można poczytać więcej w raporcie pt. Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2015 r. - http://www.krakow.pios.gov.pl/publikacj … a_2015.pdf (średnia roczne dane pomiarowe benzo(a)pirenu - str. 38).

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

74

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Czy ktoś wie, na czym będzie polegał program dotacji w Gminie Porąbka dotyczący gospodarki nisko emisyjnej? Kiedy ma być uruchomiony, do czego będą dotacje?

75

Odp: Spalanie odpadów w piecach

Jak na razie są to ogólniki, a dzięki ankiecie gmina pewnie chce zobaczyć jakie są główne potrzeby - czy postawić na docieplenia, czy na ograniczenie emisji zanieczyszczenia, itp.

Plan gospodarki niskoemisyjnej pozwoli uzyskać środki unijne na działania związane z osiągnięciem celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 , tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych.

Pozdrawiam, admin http://czaniec.pl/forum/yaya.gif
http://www.danasoft.com/sig/118547.jpg