1

Temat: PODATEK ŚMIECIOWY

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku, warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.

Gmina jest zobowiązana zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. Nowe przepisy dają czas na wprowadzanie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zaczął on działać.

Zakładam nowy wątek ponieważ ustawa śmieciowa jest dla Gminy Porąbka ogromnym wyzwaniem, do podjęcia którego Rada Gminy i wójt powinni się dobrze przygotować. Z kolei szczególny nadzór społeczności lokalnej jest niezbędnie konieczny z uwagi na dotychczasowy sposób gospodarzenia gminą

Kalendarium.

Od dnia 1 styczeń 2012 r. , wójt zobowiązany jest prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych zostaną zastąpione wpisem przedsiębiorcy do rejestru.

Od dnia 1 lipca 2012 r., sejmiki województw będą uchwalać aktualizacje wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uchwał w sprawie wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w których określone zostaną regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów. 


Do dnia 1 stycznia 2013 r., gmina jest zobowiązana podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji.


Do dnia 31 marca 2013 r. gmina ma termin na złożenie do marszałka województwa oraz do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska pierwszego rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami za rok 2012


Z dniem 1 lipca 2013 r., rusza nowy system - gmina jest zobowiązana zapewnić odbieranie odpadów komunalnych, a właściciele nieruchomości zaczynają uiszczać gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do tego czasu powinny zostać już rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz powinny wejść w życie podjęte uchwały.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

2

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Marta Tylza-Janosz napisał/a:

Wójt formalnie nie ogłosił konsultacji (choć ankieta ma taki charakter), ponieważ nie ma uchwały, która określałaby zasady i  tryb ich przeprowadzania (art. 5a ustawy o samorządzie gminnym) - a określenie tych zasad należy do Rady.

Droga Pani Doktor. Wpisuje się Pani w jakość, jaka w naszej szarej rzeczywistości jest rzadkością. Jest to podjęcie rozmowy z internautami-wyborcami, którzy, jak już od pewnego czasu wiemy piszą tylko paszkwile. Życzyłbym sobie, żeby pozostałych 13 radnych zaczęło mówić do swoich wyborów ludzkim, przyjaznym dla nas głosem.

Dowiedziałem się, że RG w sposób dla siebie charakterystyczny zapomniała do czego została powołana.

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Art. 5a.
1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa
uchwała rady gminy.

Na tzw. „starej stronie UG” widnieje wpis:

„W celu poznania opinii Mieszkańców Gminy Porąbka w sprawie wprowadzania NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ANKIETY!

ANKIETA ma na celu poznanie zdania Mieszkańców naszej gminy w sprawie sposobu segregacji, gromadzenia oraz częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości, jak również częstotliwości uiszczania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.”

Niby wszystko gra, oto UGP chce zapoznać się z opinią mieszkańców na ważny dla nas temat. Jednak moja wrodzona czujność i dociekliwość podsyła wątpliwości.
1)    Internet – medium elektroniczne, wywołujące reakcje radnych odbiegające od subtelności może być tylko jednym ze strumieni przepływu opinii na linii mieszkaniec – UG. Strumień ten, z pewnością nie jest tym najpopularniejszym dla domowników, podejmujących decyzje  o gospodarowaniu odpadkami komunalnymi.
2)    Dlaczego tylko „Zenon”  podał cztery metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podając szczegółowo wady i zalety każdej z nich.
3)    Uprzejmie proszę o wyjaśnienia, dlaczego metoda ustalania opłaty, polegająca na jej obliczaniu od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość jest dla nas najkorzystniejsza?  Nawet jeśli wydaje się ona najbardziej sprawiedliwa, to pojawia się wątpliwość, czy UG dostrzega konieczność szczegółowego doprecyzowania metody dla osób, które przebywają w nieruchomości czasowo, np. raz na dwa tygodnie. Poza tym sądzę, że ilość nieczystości wytwarzanych przez emerytów i przez dzieci znacznie się różni.

Swoją odpowiedź umieściłem w dwóch tematach, licząc na to, że podyskutujemy na tym właściwym.

3

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Proponuję się pochylić na uzasadnianiem do projektu uchwały.

Załączniki:

Ikona załącznika uchwała śmieciowa - uzasadnienie.pdf 678.21 kb, 1064 pobrań od 2012-09-22 

4

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Ciąg dalszy uzasadnienia.

Załączniki:

Ikona załącznika uchwała śmieciowa - uzasadnienie cd.pdf 473.1 kb, 1698 pobrań od 2012-09-22 

5

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

http://images42.fotosik.pl/586/c2524bbe8eba3985m.jpg

Opracowanie Pani Eweliny Fabia-Pardela sugeruje co RG powinna brać pod uwagę.

Uważam osobiście że RG a w szczególności Wójt GP z podanego powyżej obrazka wie tylko ilu ma mieszkańców i to też nie do końca bo jak jest wszystkim wiadome nie ma obowiązku meldowania się na czas pobytu tymczasowego.

Jaka jest ilość odpadów komunalnych w gminie w której nie ma obowiązku posiadania umowy z jedną z dwóch firm działających na jej terenie.
Jaka jest ilość odpadów BIO czyli wszystkich tych które dziś są palone na działkach zasmradzając innym życie?
Przypominam Państwu, że gmina będzie miała obowiązek odebrać również: suche liście, trawę, gałęzie itp odpady które są wytwarzane na naszych działkach przy domu.
Skąd RG i Wójt wiedzą ile suchych badyli, trawy i innych odpadów wytwarzają mieszkańcy jeżeli dziś są one palone lub wywożone za wał nad Sołę.

I najważniejsze czy w związku z obowiązkiem płacenia tzw podatku śmieciowego ja jako obywatel będę pewny, że każdą ilość tych odpadów ode mnie odbiorą?
Do tej uchwały powinna być jasno i precyzyjnie określona instrukcja co do sposobu odbioru ww odpadów.

Nie wyobrażam sobie, żeby skoszona trawa leżała w workach 3 tygodnie bo łaskawcy z Komaxu lub od Pardeli przyjeżdżają raz w miesiącu i to jak nie zapomną.

Kolejną kwestią jest jasno i wyraźnie sprecyzowana uchwała o karach jakie powinny być nałożone na palących śmieci w piecach i ogniskach.
Wiele miast i gmin posiada takowe, które dość precyzyjnie określają kiedy mamy do czynienia z ogniskiem na prażonki czy kiełbaski a kiedy z jełopem co nagrabi górę mokrej jeszcze trawy i podpala produkując przy tym kłęby gryzącego dymu.

Sam osobiście pozwolę sobie na obecność na komisji jak również sesji RG aby posłuchać jak i w jaki sposób "nasi" radni uchwalają to nowe prawo.

Gdyby ktoś również chciał posłuchać i zabrać głos to może to zrobić na komisji.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka odbędzie się w dniu 24 września 2012 roku (tj.poniedziałek) o godz. 15.30 w sali sesyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Porąbce

Do czego wszystkich namawiam bo warto wink

Sesja RG jest dwa dni później.

XIX SESJA RADY GMINY PORĄBKA odbędzie się w dniu 26 września 2012 roku (tj. środa) o godz. 15.30 w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce.

Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere
Miejcie odwagę!... Nie tę jednodniową, Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

6

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Piotr Dusza napisał/a:

Uważam osobiście że RG a w szczególności Wójt GP z podanego powyżej obrazka wie tylko ilu ma mieszkańców i to też nie do końca bo jak jest wszystkim wiadome nie ma obowiązku meldowania się na czas pobytu tymczasowego.
]

Rzeczywiście, z uzasadnienia do projektu uchwały wynika niewiele. Wójt dysponuje jednak danymi, które radnym nie zostały przekazane wraz z projektem uchwały.  Segregujemy odpady, więc wiadomo ile zostało odebrane od nas tworzyw sztucznych, papieru i szkła.
Bez rzetelnych badań ankietowych nikt nie jest w stanie ocenić ile jest popiołu i odpadów zielonych.
Segregowanie odpadów jest jedyną przesłanką umożliwiającą żądania zniżki w opłatach.
Doświadczenia w krajach gdzie podatek śmieciowy został wprowadzony pokazują, że miesięczna opłata od jednego mieszkańca musi się kształtować w granicach pomiędzy 2-2,5 Euro miesięcznie. Na Słowacji JST, które ustaliły wysokość podatku poniżej tej kwoty musiały dopłacać z budżetu.  W Turzowce, mieście zaprzyjaźnionym z Porąbką opłata ta wynosi od 2,5 - 4 Euro, wysokość zależy od stopnia przesegregowania odpadów. Można poczytać pod linkiem

7

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały śmieciowej uważam, że znaleźliśmy się w niebywałym niebezpieczeństwie niekompetencji.

Z uzasadnienia wynika, że najlepszą metodą jest powiązanie wysokości opłaty z liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Nie kwestionuję tego ustalenia ale chciałbym zwrócić uwagę na pewnie niedogodności proponowanego rozwiązania.

Zwracam także uwagę ponieważ uzasadnienie nie zawiera żadnych danych, na podstawie których można by ustalić, czy rekomendowana metoda jest odpowiednia. Ponadto nie przedstawiono danych statystycznych, nie wskazano zagrożeń i niedogodności tej metody.

Jak słusznie zauważył Pan Dusza problemem jest obowiązek meldunkowy.

Podzielając obawy proponuję zwrócić uwagę na kilka zasadniczych kwestii:
1) Jak urzędnicy rzetelnie ustalą liczbą mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość?
2) Jak zweryfikuje dane w tym zakresie?
3) Czy są przygotowani do nowej ustawy?


W przepisach ustawy śmieciowej ustawodawca nie zdefiniował pojęcia miejsce zamieszkania. Mamy więc niemały problem z faktycznym ustaleniem liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Żeby go rozwiązać należy zastosować wykładnię językową pojęcia miejsce zamieszkania oraz pomocniczo, stosując wykładnię systemową zewnętrzną, definicję "miejsca zamieszkania" zawartą w art. 25 k.c. Według tego artykułu "miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu". Na pierwszy rzut oka to proste.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. znosi się obowiązek meldunkowy. Jednocześnie ustawodawca postanowił, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o zameldowaniu na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy, od dnia 1 stycznia 2014 r. należy przez to rozumieć miejsce zamieszkania, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)


Jeśli chodzi o definicję "miejsca zamieszkania", na gruncie art. 25 k.c. słusznie podkreśla się, że występują tu dwa integralnie złączone składniki miejsca zamieszkiwania: obiektywny, czyli pobyt stały w danej miejscowości (korpus) oraz subiektywny w postaci uzewnętrznionego zamiaru woli tego pobytu (animus). Łącznie występowanie tych składników pozwala wskazać daną miejscowość jako centrum życiowej aktywności osoby, w którym koncentrują się jej interesy osobiste i majątkowe. Z konstrukcji tego przepisu wynika, że analizy wskazanych składników dokonywać należy łącznie.

W doktrynie wskazano, że o miejscu zamieszkania rozstrzyga całokształt okoliczności, a mianowicie "zejście się stanu faktycznego przebywania z zamiarem takiego przebywania" (W. Popiołek, glosa do uchwały SN z dnia 24 czerwca 1993 r., III CZP 76/93, PS 1995/83). O zamieszkiwaniu w jakiejś miejscowości można mówić wówczas, gdy występujące okoliczności pozwalają przeciętnemu obserwatorowi na wyciągniecie wniosków, że określona miejscowość jest głównym ośrodkiem działalności danej dorosłej osoby fizycznej (postanowienie NSA z dnia 30 marca 2006 r., I OW 265/05, Lex nr 198360).

Pobyt stały polega na faktycznym przebywaniu, zamieszkiwaniu w danej miejscowości. Zamieszkanie połączone jest zwykle z określonym tytułem prawnym do lokalu i posiadaniem w nim przedmiotów niezbędnych do materialnej egzystencji. Składnikiem pobytu stałego jest realizowanie w danej miejscowości obiektywnie sprawdzalnej aktywności życiowej (rodzinnej, zawodowej, społecznej).
Natomiast ustalenie zamiaru powinno być oparte o kryteria zobiektywizowane. Sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości nie stanowi o zamieszkaniu lecz musi być połączony z przebywaniem w danej miejscowości i to z takim przebywaniem, które ma cechy założenia tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów (postanowienie NSA z dnia 11 października 2007 r., I OW 69/07, Lex 399101). Zamiar, wola stałego pobytu, animus stanowi wynik decyzji osoby, co uzasadnia traktowanie miejsca zamieszkania jako domicilium voluntarium (S.Grzybowski (w:) System Prawa Cywilnego, t. I, 1985, s. 331; S. Dmowski (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz, 2006, s. 116; J. Strzebińczyk (w:) E. Gniewek, Komentarz, 2006, s. 65). Podkreślić przy tym należy, że animus musi być wystarczająco uzewnętrzniony w postaci określonych zachowań psychofizycznych oraz czynności prawnych (administracyjnych, pracowniczych, cywilnoprawnych, rodzinnoprawnych). Nie wystarczy więc w tej mierze jedynie złożenie oświadczenia przez zainteresowaną osobę (K. Piasecki (w:) K. Piasecki, Komentarz, s. 195).
Zauważyć też należy, że o miejscu zamieszkania nie przesądza miejsce zameldowania administracyjnego. W literaturze przedmiotu i orzecznictwie zwraca się uwagę, że zameldowanie spełnia funkcję elementu uzupełniającego całokształt stanu faktycznego oraz że we współczesnym społeczeństwie polskim i europejskim praktyczna doniosłość i efektywność tego elementu istotnie zmalała i jego istnienie albo brak nie przesądza już materii miejsca zamieszkania (orz. SN z dnia 8 maja 1970 r., I CR 208/69, OSN 1971/2/37; S. Dmowski (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz, 2006, s. 116; K. Piasecki (w:) K. Piasecki, Komentarz, s. 197). Zameldowanie jest aktem administracyjnym, który potwierdza okoliczność stałego zamieszkania w danej miejscowości i ułatwia ustalenie, ale nie przesądza o miejscu zamieszkania (A. Taudul, Rezydencja podatkowa – praktyczne aspekty, PP 2006/8/5; postanowienie NSA z dnia 15 lutego 2006 r., I OW 231/05, Lex nr 201525). Z zameldowaniem nie jest więc związane domniemanie, że określa ono miejsce zamieszkania (wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2005 r., I FSK 212/05, Lex nr 195823; orz. SN z dnia 3 maja 1973 r., I CZ 48/73, Lex nr 7250; orz. SN z dnia 26 marca 1973 r., I CZ 38/73, Lex nr 7234).


Kompetencje osoby, która opracowała projekt uchwały są co najmniej dyskusyjne. Świadczy o tym fragment, w którym autor kwestionuje racjonalność ustawodawcy twierdząc, że obie metody są nie do przyjęcia.

A przy okazji. Wybraliśmy wójta, wybraliśmy radnych. Niejednokrotnie włodarze gminy dali wyraz niekompetencji i ignorancji oraz braku poszanowania dla obowiązującego prawa lub/i wręcz jego nieznajomość. Czy w takim stanie są przygotowani do podejmowania tak ważnych dla nas decyzji? Czy dobrze poprowadzą nasze sprawy przy okazji wprowadzenia nowych rozwiązań gospodarki odpadami?

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

8

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Z materiałów jakie otrzymałem na szkoleniu w sprawie wprowadzenia  nowych przepisów wynika, że:

do 1 stycznia 2013 r.:
− rady gmin są zobowiązane podjąć uchwały m.in. w sprawie stawek
opłat, szczegółowych zasad ich ponoszenia, wzoru deklaracji i terminu
złożenia pierwszych deklaracji;

od 1 stycznia 2013 r.:
− zaczynają obowiązywać zaktualizowane regulaminy utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy,
− powinna rozpocząć się kampania edukacyjno-informacyjna, mająca
na celu zapoznanie właścicieli nieruchomości z obowiązkami
wynikającymi z ww. uchwał;

Zakres prac jakie powinny być wykonane jest bardzo szeroki, informacji o zakresie prowadzonych prac niewiele. Na jakim etapie realizacji są przygotowywane dokumenty przekonamy się niebawem.

9

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Zenon napisał/a:

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do projektu uchwały śmieciowej uważam, że znaleźliśmy się w niebywałym niebezpieczeństwie niekompetencji.

Oj, zaraz w niebywałym. Bywałym wcześniej i bywałym później.

Przedstawiona analiza problemu nie należy do łatwych. Aby zrozumieć jej sedno należy zachować maksimum koncentracji i nawet po kilkukrotnym przeczytaniu postu nie wszystko jest jasne. Martwię się ilu radnych już dziś zdaje sobie sprawę z doniosłości decyzji w sprawie ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zostanie zweryfikowana przez życie, zwłaszcza po  1 stycznia 2014 roku. Już dziś na terenie gminy mieszka sporo osób, które są zameldowane poza nią. Znaczy to, że ich zamiar stałego pobytu mieści się w granicach gminy Porąbka, choć administracyjnie znajdują się poza nią. Sprawa jest prosta względem tych, których  korpus i animus jest związany z konkretnym domem. Jest jednak wiele indywidualnych przypadków, gdzie już tak oczywiście nie jest. Zostawmy te zawiłości.

Irytuje mnie zupełnie coś innego. Przed wyborami samorządowymi w 2010  roku tuba wyborcza KWW RPW, w postaci gazetki „Nasza Gmina” dotarła do każdego miejsca zamieszkania, w którym potencjalny wyborca przebywał z zamiarem stałego pobytu. Dziś kiedy domowe budżety będą obciążone kolejnym podatkiem nie ma woli, żeby tego samego wyborcę – czyli mieszkańca zapytać w wydrukowanej ankiecie, jak radzi sobie z produkowanymi odpadami i czego oczekuje od gminnych władz po wprowadzeniu nowych regulacji. Mało tego. Nikt nie pokusił się o wyjaśnienie, a może przekonanie podatników o zasadności rozwiązań, które wkrótce zostaną wprowadzone w życie.  Nie ma uchwały RG o trybie konsultacji z mieszkańcami nowych finansowych obowiązków.  Zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym, u podstaw którego leży arogancja władzy, zupełny brak kompetencji do sprawowania władzy, a najpewniej jedno i drugie.

Zwracam uwagę szanownego czytelnikana fakt w ilu sprawach decyzje włodarzy gminy zasługują na krytykę i zupełny brak szacunku. Zobaczcie państwo  ile tematów poruszanych na forum świadczy o zupełnym braku przygotowania merytorycznego do rozstrzygania palących problemów mieszkańców gminy. Zauważcie państwo jak ważną rolę w piętnowaniu arogancji władzy pełni forum. To tu absolutnie merytorycznie wypowiadamy się o gminnej oświacie, ustawie śmieciowej, uchwałach RG stojących w rozbieżności z ustawami nadrzędnymi, marnowaniu środków publicznych itd. Życzyłbym sobie, aby większa liczba radnych włączyła się do dyskusji, skoro nie wypracowali sobie skutecznych sposobów na komunikowanie się z mieszkańcami gminy.

10

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

wieszczu napisał/a:

  Zostaniemy postawieni przed faktem dokonanym, u podstaw którego leży arogancja władzy, zupełny brak kompetencji do sprawowania władzy, a najpewniej jedno i drugie.
Życzyłbym sobie, aby większa liczba radnych włączyła się do dyskusji, skoro nie wypracowali sobie skutecznych sposobów na komunikowanie się z mieszkańcami gminy.

Proszę zauważyć kto podpisuje się pod uzasadnieniem do projektu uchwały. Synowa człowieka, który już dzisiaj zarabia niezłe pieniądze na odbieraniu odpadów. Jeżeli zapłacimy pogłowne w wysokości 10 zł to daje to 150 000 miesięcznie stałego przychodu. Do tego dojdą firmy szkoły nowy pałac itd. Razem co najmniej 200 000. Do tego ścieki, bo kanalizacji brak. Jest więc co najmniej 250 000 zł do zagospodarowania miesięcznie. Żyć nie umierać.  Problem jest tylko jeden jak to przejąć. W przypadki nie wierzę. Do szarpnięcia są miliony. O miliony tu idzie, nie warto więc się zastanawiać na arogancją władzy i innymi pierdołami.
Jak znam życie i naszą gminę, poukładane jest już wszystko pod interes życia. Papierkiem lakmusowym będzie wybór nowego przewodniczącego Rady Gminy.  Dam się obrzezać jeżeli nie będzie nim twardy stronnik.

11

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Piotr Dusza napisał/a:

Co prawda na tej sesji uchwalono tylko 2 uchwały (trochę masło maślane ale ponoć tak jest poprawnie) obie ważne co do istoty budowy nowego systemu:
-odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
czyli domy kultury, szkoły, przedszkola itp.

oraz druga będąca zarysem budowania już konkretnych stawek czyli
- wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Było do wyboru kilka wariantów, a radni ustalili, że najsprawiedliwszą będzie metoda pogłownego czyli od każdego zamieszkałego człowieka w  gospodarstwie.

Tu jakby wtrącając pozwoliłem sobie w wolnych wnioskach zaprezentować moje sugestie i obawy czy dopilnują przy ustalaniu stawek to, że mieszkańcy sortujący odpady oraz ci którzy promują proekologiczny tryb życia paląc gazem, a nie węglem lub odpadami będą mieli stosowne ulgi.
O jakież było moje zdziwienie gdy dowiedziałem się, że system który znamy i stosujemy obecnie ulegnie zmianie i będą tylko 2 kontenery:
- suche ( pety,papier,szkło, puszki, itp ) w jednym
- mokre (odpadki, trawa, liście, pieluchy i inne temu podobne ) w innym kuble

- popiół z pieca ma być odbierany za darmo (więc chyba 3 kontener jeżeli ktoś pali węglem)

Nie do końca rozumiem gdzie tu ekologia ale ponoć w Bielsku mają tak cudowną linię do segregacji, że wszystko można mieszać a oni i tak dadzą sobie z tym radę.

Jak zapewniały Panie z UG system będzie w jakiś sposób premiował ludzi segregujących odpady ale w jaki nie wiadomo i nie wiadomo kto to będzie kontrolował.

Wracając jeszcze do systemu pogłownego nie ma mowy w uchwale o osobach zameldowanych w gospodarstwie domowym ale zamieszkałych. Więc pojawią się formy oświadczeń weryfikowanych przez UG ale w jaki sposób i kiedy - nie wiadomo.

Tyle komisja, a co do posiedzenia RG to było trochę bardziej oficjalnie bo złożyli przysięgę nowa radna i nowy radny.
Potem nastąpił wybór przewodniczącego - którym został Pan Wawak.
(...)

Serdecznie polecam mieszkańcom wpadanie na komisje bo można zadawać pytania radnym i w ogóle zawsze jest wesoło, nie gryzą ani nie biją na sesjach tyle tylko, że trzeba przychodzić z własnym piciem smile

Znakomita sprawa. Mamy oto bez łaski informacje z pierwszej ręki.
I dobrze, bo możemy na gorąco skomentować to i owo.


Co do uchwały, to nie podoba mi się, że  nasi radni przygotowują nam system, który nie przewiduje możliwości sortowania śmieci u źródła.
Tylko taki system premiuje mieszkańców,  dając im PRAWO WYBORU I MOŻLIWOŚĆ ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW. Taki system uczy szacunku dla tego co dała nam natura.

Z wyjaśnień Pań z UG wynika, że system będzie w jakiś sposób premiował ludzi segregujących odpady, a nie wiadomi w jaki. Widać za to jak na tacy o co tutaj chodzi.

Postaram się wyjaśnić co mnie bulwersuje i dlaczego uważam, że nie mamy w gminie gospodarza.

Proszę na początku zauważyć, że nieposortowane odpady mają trafić do firmy z Bielska, która ma taką cudowną maszynkę - linię technologiczną, która poradzi sobie z każdą mieszanką szklano-papierowo-tworzywowo-metalową.
To jasny przekaz: Proszę sobie głowy nie zawracać jakimś haniebnym sortowaniem śmieci? My władza myślimy za ciebie. My to posegregujemy. Nie zapapraj nam tylko śmieci. Mają byś osobno mokre i suche.   

W ten też cudowny sposób pieniądze, które mogłyby pozostać w kieszeniach mieszkańców gminy, jako wynagrodzenie za posortowanie (suchych śmieci), ustawodawca umożliwił zmniejszenie opłaty za odbiór śmieci posortowanych, trafi, dzięki wójtowej wspaniałomyślności i niebywałej troskliwości o nasze interesy, wprost DO KASY FIRMY - WŁAŚCICIELA  LINII DO SEGREGOWANIA, Z BIELSKA. Nie zostanie w gminie.

Gratuluję przy okazji pomysłu w robienia z uśmiechem na ustach na szaro mieszkańców gminy.

Może ktoś powiedzieć: Są tacy,których nie interesuje segregowanie śmieci w domu i nie będą tego robić. Dobrze. Nikt do niczego nikogo nie zmusza. Z drugiej strony to niesłychany skandal, że wójt przygotował do przegłosowania rozwiązania, które:
1) NIE UMOŻLIWIA DOKONANIA WYBORU
2) NIE UCZY POSZANOWANIA ŚRODOWISKA.
3) TRANSFERUJE CZĘŚĆ PIENIĘDZY DO OBCEJ KIESZENI POZA GMINĘ


Zróżnicowanie opłaty to możliwość, którą daje ustawa śmieciowa, a o wyborze takiego rozwiązania DECYDUJE RADA GMINY mając na uwadze mieszkańców i złożone ślubowanie:

[url=http://czaniec.pl/forum/post5930.html#p5930]Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej  Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na  względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców.
[/url]

A nie, że ktoś tam ma fajną linię, która posegreguje...


Mam w związku z tym pytanie do radnych. Czy wiedzieliście co głosowaliście? Czy mieliście świadomość, że część kasy z opłaty śmieciowej, dzięki sprytnemu zabiegowi wójta (to on przygotował projekt uchwały, nawet nie chce i się pisać co mogło nim kierować) zasili kogoś w Bielsku?

Zostaliśmy po raz kolejny zrobieni na szaro. Tego obawiałem się pisząc niedawno, że znaleźliśmy się w niebywałym niebezpieczeństwie niekompetencji.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

12 Ostatnio edytowany przez Piotr Dusza (2012-09-28 07:26:15)

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Zenonie nie do końca jest już wszystko stracone bo uchwały z XIX sesji nie mówią jeszcze o sposobie segregowania odpadów tylko o tym jak bedą naliczane koszty.

Informacja o której napisałem (suche,mokre) to przekaz ustny, że Bielsko oczekuje takiego rozwiązania bo ma takie możliwości.
Klamka jeszcze nie zapadła i sądzę, że dopiero na kolejnej sesji będzie przedstawiona propozycja w jaki sposób będziemy segregować odpady.

Ja osobiście uważam, że "stara" metoda pozwala na dodatkowy zarobek dla gminy bo są firmy które kupują np stłuczkę, tekturę i inne surowce.


Dlatego dobrze, że dziś wiemy o projekcie bo jest czas na dyskusję i na następnej komisji można przedstawić radnym naszą opinię o możliwościach dodatkowych dochodów związanych z odsprzedawaniem surowców wtórnych.

Nie od dziś wiadomo, że biznes śmieciowy to potężne pieniądze więc czemu gmina nie mogłaby sprzedawać posortowanych surowców wtórnych, a dzięki temu obniżyć nam mieszkańcom koszty ich wywozu.

Przypomnę tylko, że już podczas wyborów Komitet Nowa Gmina mówił o tym podatku i mieliśmy pomysł polegający na zbudowaniu naszej własnej sortowni oraz kompostowni w której byłaby prowadzona segregacja i dalsze odsprzedawanie już pełnowartościowych surowców wtórnych.
Od wyborów do wejścia ustawy w życie było prawie 3 lata więc można było taką inwestycje przygotować.
Można było dogadać się z gminami ościennymi jeżeli inwestycja przerosłaby nasze możliwości.


W ramach pokazania czym jest biznes śmieciowy:


Cennik skupu surowców pobrany z internetu.

CENY OBOWIĄZUJĄCE      
Złom stalowy     cienki                             0,70 zł/kilogram      
Złom stalowy     gruby,                         0,75 zł/kilogram      
Złom stalowy     powyżej 6mm grubości     0,80 zł/kilogram      
Złom stalowy     powyżej 10mm grubości     0,87 zł/kilogram      
Żeliwo                                                                0,75 zł/kilogram      
Wióry                                                                   0,70 zł/kilogram      
Złom akumulatorowy                                   1,20 zł/kilogram      
Makulatura     tektura                                       0,34 zł/kilogram      
Makulatura     tektura lita                             0,30 zł/kilogram      
Makulatura     gazeta                                     0,33 zł/kilogram      
Folia     bezbarwna                                0,60 zł/kilogram      
Folia     kolorowa                                     0,10 zł/kilogram      
PET                                                                   0,30 zł/kilogram      
Szkło     bezbarwne                                    0,09 zł/kilogram      
Szkło     kolorowe                                    0,05 zł/kilogram      
Drewno                                                          do uzgodnienia      

Zastanówmy się wszyscy co zrobić aby było taniej, lepiej i  ekologicznie,

Alteri vivas oportet, si tibi vis vivere
Miejcie odwagę!... Nie tę jednodniową, Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

13

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Na dzień dzisiejszy nie ma prawnej możliwości wybudowania sortowni, z dość prozaicznego powodu. Plan przestrzennego zagospodarowania terenu w naszej gminie przewiduje takich terenów. Kilka lat temu pojawił się prywatny inwestor poszukujący terenu pod właśnie taką działalność i ... Już kiedyś sugerowałem że według mnie plan przestrzenny nie przewiduje podstawowych założeń. Nie istotne w tym temacie, Dalej idąc. Nawet gdyby były takie tereny gmina nie udźwignie kolejnej inwestycji zwłaszcza w takim rozmiarze. Chociaż według mnie zamiast przedszkola i budynku UG plus kolejne 50% zadłużenia by wystarczyło. Zwłaszcza, że jest to inwestycja, na którą istnieje realna możliwość uzyskania dopłat lub późniejszych zwrotów kosztów inwestycyjnych, Powstająca aktualnie ilość odpadów, wyklucza możliwość takiej budowy z gminami ościennymi. Były by to zbyt duże gabaryty sortowni.
Inwestor, o którym wspomniałem planował też kompostownie z produkcja biogazu.
Zenonie, podział na suche i mokre nie wyklucza podziału suchych na kolejne frakcje pod względem materiału. O ile wiem podział o którym Ty mówisz będzie premiował mieszkańców w sposób szczególny i będzie realizowany.

14

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

galler napisał/a:

Na dzień dzisiejszy nie ma prawnej możliwości wybudowania sortowni, z dość prozaicznego powodu. Plan przestrzennego zagospodarowania terenu w naszej gminie przewiduje takich terenów. Kilka lat temu pojawił się prywatny inwestor poszukujący terenu pod właśnie taką działalność i ... Już kiedyś sugerowałem że według mnie plan przestrzenny nie przewiduje podstawowych założeń. Nie istotne w tym temacie, Dalej idąc. Nawet gdyby były takie tereny gmina nie udźwignie kolejnej inwestycji zwłaszcza w takim rozmiarze. Chociaż według mnie zamiast przedszkola i budynku UG plus kolejne 50% zadłużenia by wystarczyło. Zwłaszcza, że jest to inwestycja, na którą istnieje realna możliwość uzyskania dopłat lub późniejszych zwrotów kosztów inwestycyjnych, Powstająca aktualnie ilość odpadów, wyklucza możliwość takiej budowy z gminami ościennymi. Były by to zbyt duże gabaryty sortowni.
Inwestor, o którym wspomniałem planował też kompostownie z produkcja biogazu.
Zenonie, podział na suche i mokre nie wyklucza podziału suchych na kolejne frakcje pod względem materiału. O ile wiem podział o którym Ty mówisz będzie premiował mieszkańców w sposób szczególny i będzie realizowany.

Co kogo obchodzi "na dzień dzisiejszy" !!!
Człowieku było na to kilka lat żeby pomyśleć o śmieciach. Można było zmienić plany zagospodarowania, można było zrobić wiele rzeczy.
Sortownia nie musi być wielkim kombinatem jak ZML bo mądra polityka powoduje, że lwia część pracy wykonują ludzie w domach.

Opowiadasz takie dyrdymały, że jeszcze ktoś uwierzy.


Nie wciskaj ludziom ciemnoty, ze czegoś nie da się zrobić, problem jest w tym, żeby chcieć to zrobić. Mieć jakiś pomysł na działanie gminy.

Na razie "manager" gminy nie ma pomysłu na rządzenie i zarabianie kasy woli ją wyrwać z naszych kieszeni.

Prorokowałeś że radni przehandlują przewodniczącego RG, a ja prorokuję, że zapłacimy grubą forsę rocznie za odbiór odpadów. nie wiem ile ale jeśli nawet 8 czy 10 złotych od głowy to np w rodzinie 2+2 może być to blisko 500 złotych rocznie.

Może dla ciebie to pestka ale dla mnie to 40 % jednej pensji.
To komplet książek + wyprawka dla mojego dziecka do szkoły.
To 1600 bułek lub 160 bochenków chleba.

Zamiast biadolić, że nie można, że się nie da to podaj przykład jak rozwiązać problem, z którym będziemy musieli się zmierzyć za kilka miesięcy.

A co zrobią ludzie którzy mieszkają z rodzicami, dziadkami i gromadką dzieci w jednym gospodarstwie???
Ile ci z reguły biedni ludzie zapłacą? Szok !!!!

15

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Przedstawiłem obiektywnie stan swojej wiedzy, nie dając Ci nawet minimalnych podstaw do ataku, więc bardzo Cię proszę o kulturalny dialog.

16

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Oficjalne stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie segregacji
http://naszesmieci.mos.gov.pl/segregacja-sie-oplaca

17

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

To tylko potwierdza moją tezę, że gmina lub zespół kilku gmin powinien podjąć inicjatywę o budowie sortowni.
Bo to się opłaca, a nie wysyłać odpady do sortowni w Bielsku która obciąży nas kosztami a sama zarobi na odpadach.

18

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

galler napisał/a:

Oficjalne stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie segregacji
http://naszesmieci.mos.gov.pl/segregacja-sie-oplaca

A co to ma do rzeczy?
Śmieci i tak zostaną posegregowane. Zresztą wymuszają to przepisy. System wymusza osiągnięcie określonego poziomu odzysku.

Są na to dwa sposoby.
Pierwszy - będą je segregowali mieszkańcy przed zbiórką.
Druga - zostaną posegregowane po odbiorze od mieszkańców w komercyjnej firmie.

Pierwsze rozwiązanie. Mieszkańcy zyskają na obniżeniu opłaty.
Drugie. Mieszkańcy nie mają wyboru - gmina nie różnicuje opłat.

W drugim rozwiązaniu pieniądze, które mogłyby pozostać w kieszeniach mieszkańców gminy, transferowane są do kieszeni firmy segregującej.

Są jeszcze inne minusy tego rozwiązania dla gminy.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

19

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Zenon napisał/a:
galler napisał/a:

Oficjalne stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie segregacji
http://naszesmieci.mos.gov.pl/segregacja-sie-oplaca

A co to ma do rzeczy?

Myślałem, że to dość oczywiste, ale widocznie przeceniłem kogoś. Więc wskazuje jednoznacznie na jaki post to jest odpowiedz.

Zenon napisał/a:

Proszę na początku zauważyć, że nieposortowane odpady mają trafić do firmy z Bielska, która ma taką cudowną maszynkę - linię technologiczną, która poradzi sobie z każdą mieszanką szklano-papierowo-tworzywowo-metalową.
To jasny przekaz: Proszę sobie głowy nie zawracać jakimś haniebnym sortowaniem śmieci? My władza myślimy za ciebie. My to posegregujemy. Nie zapapraj nam tylko śmieci. Mają byś osobno mokre i suche.   

W ten też cudowny sposób pieniądze, które mogłyby pozostać w kieszeniach mieszkańców gminy, jako wynagrodzenie za posortowanie (suchych śmieci), ustawodawca umożliwił zmniejszenie opłaty za odbiór śmieci posortowanych, trafi, dzięki wójtowej wspaniałomyślności i niebywałej troskliwości o nasze interesy, wprost DO KASY FIRMY - WŁAŚCICIELA  LINII DO SEGREGOWANIA, Z BIELSKA. Nie zostanie w gminie.

20

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Rzeczywiście przeceniłeś.Odpuszczam.

Aby racjonalnie dokonywać własnych wyborów potrzebuję informacji. Kluczem do społeczeństwa obywatelskiego jest dostęp do informacji publicznej oraz edukacja.
Jeśli patrzy dostateczna ilość oczu, wszystkie błędy są widoczne.

21

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Jak się dowiedziałem z wiarygodnego źródła to ta "cudowna maszynka" o której pisał Zenon to w istocie nowoczesna sortownia wybudowana przy dofinansowaniu unijnym i rzecz w tym, że aby się wywiązać z projektu musi ona przesegregować określoną ilość odpadów  dlatego są zawarte umowy z gminami ościennymi gdyż Bielsko produkuje zbyt mało śmieci.

22

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

Nie będzie to łatwe, lecz mimo wszystko postaram się o kulturalny dialog. Nie opuszcza mnie poczucie, iż imć pan galler to jegomość cierpiący z powodu rozbuchanego EGO. Niewielu takich jegomości w gminie, a jeszcze mniej w sołectwie Czaniec, którzy nawiedzając dowolną instytucję najpierw  wprowadzają swoje EGO, a potem całą zwalistą resztę.

Imć pan galler po raz pierwszy zrozumiał, że „obiektywny stan swojej wiedzy” wskazuje na subiektywność osądu, gdyż dotyczy ona wiedzy , w posiadaniu której jest imć pan galler, więc wyklucza to obiektywną prawdę. Mówiąc tak, by imć pan galler zrozumiał stwierdzam, że każdy na podstawie dostępnych dokumentów lub innych treści przetworzonych za pomocą własnej woli  ma prawo do wyciągnięcia samodzielnych wniosków, zwanych potocznie własnym (subiektywnym) zdaniem.  Ponieważ autor subiektywnej opinii może się w swoim osądzie mylić, nie ma prawa oczekiwać, iż jego opinia jest bezstronna, rzeczowa i pozbawiona uprzedzeń.

A teraz do rzeczy.  Zenon i morlinek  podejmują trud wyjaśnienia imć panu gallerowi istoty gminnej gospodarki odpadami, która jeszcze nie okrzepła, a już się rozpada.  Przez lata mieszkańcy gminy stworzyli z sukcesem system segregacji śmieci tzw. suchych na szkło, makulaturę, plastik. W wielu gospodarstwach oddzielnie gromadzi się metal, dzieci i młodzież zanoszą do szkół tonery, baterie, w aptekach oddaje się przeterminowane leki. System działa od lat, odnosi sukcesy, stał się podstawą świadomości ekologicznej mieszkańców.

Raptem okazuje się, iż imć pan galler, który błyszczy poziomem specjalistycznej wiedzy, stawiającej go w wąskim szeregu ludzi dobrze poinformowanych twierdzi, że najkorzystniejsze dla mieszkańców rozwiązanie polega na zupełnym zburzeniu naszej ekologicznej świadomości na rzecz finansowania bielskiej sortowni, która to, co robimy w naszych domach, zrobi szybciej i efektowniej, lecz za nasze pieniądze.  Inwestor mając zamiar zainwestować w gminną sortownię odszedł z niczym. Czyli miejsc pracy dla mieszkańców gminy nie ma, bo nie ma terenów inwestycyjnych. Ekologicznych wartości wkrótce już może nie być, bo komu się będzie chciało sortować odpadki, jeśli nie odniesie z tego powodu wymiernych korzyści.  Założenia Ministerstwa Środowiska w sprawie segregacji będą przynosić korzyści np. w Bielsku – Białej, a wszystko za prywatne pieniądze mieszkańców, obciążonych kolejnym haraczem.

Sądzę, że imć pan galler jest milionerem, dla którego skromnych pięć stówek rocznie nie wywróci domowego budżetu. Rysą na szkle jest tylko wpis, którego imć pan galler dopuścił się 27 sierpnia 2012 w temacie Forum czaniec.pl  » Z życia OSP  » Sprzęt

galler napisał/a:

  Ja jestem olbrzymim przeciwnikiem śmieci w lasach, ścieków w fosach, ale wiem co znaczy roczne dziecko i 13 stopni w domu, zresztą nie trzeba wielkiej wyobraźni aby to sobie wyobrazić.

Uważam, że imć pan galler tego nie wie.

Natomiast ostatni wpis aresa pierwszego jest wielce zastanawiający, w kontekście zwalistEGO.

23

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

ares to co napisałeś fo cała prawda marszałek województwa śląskiego wyznaczył rejony śmieciowe miasto bielsko jest benificjentem tego projektu wszystkie gminy powiatu bielskiego muszą do niego należeć .W bielsku już jest awantura o smród z nowej sortowni,dziwię się iż komitet nasza gmina tego nie wie .dwóch radnych pisze wam opowiadania a podstawy nie zna .Dzisiaj nikt w Polsce nie ma dobrego pomysłu na sposób płacenia,Bielska spółka śmieciowa to też bardzo niebezpieczna sprawa przykład spólka aqwa monopol ale rada i wójt bez wyjścia.

24

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

radny napisał/a:

ares to co napisałeś fo cała prawda marszałek województwa śląskiego wyznaczył rejony śmieciowe miasto bielsko jest benificjentem tego projektu wszystkie gminy powiatu bielskiego muszą do niego należeć.

http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobi … .html?bo=1

Czy nie lepiej tak od razu. Decyzja została już podjęta, bez udziału gminy i radnych.

25 Ostatnio edytowany przez galler (2012-10-02 21:11:50)

Odp: PODATEK ŚMIECIOWY

wieszczu napisał/a:

Raptem okazuje się, iż imć pan galler, ... twierdzi, że najkorzystniejsze dla mieszkańców rozwiązanie polega na zupełnym zburzeniu naszej ekologicznej świadomości na rzecz finansowania bielskiej sortowni, która to, co robimy w naszych domach, zrobi szybciej i efektowniej, lecz za nasze pieniądze.

Wskaż mi gdzie to powiedziałem.
Podobnie się mylisz w temacie przypisanego mi subiektywizmu. Dostajesz ode mnie link do strony, albo cytat, albo suche przedstawienie mojej wiedzy czy posiadanych przeze mnie informacji, Bez komentarza, oceniania, nazywania. Czyli obiektywizm definicyjny.
A komitet nasza gmina doskonale wiedziało, że to jest zupełnie nie realne. To był wyłącznie slogan wyborczy. Już wtedy podawałem podstawę prawną.