Wkrótce aplikacja Czaniec news

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego. Widok z lotu ptaka.

Czaniec - centrum

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Ponad 5700 mieszkańców.

Czaniec - miejscowość historyczna

Ta duża wieś podzielona jest na dwie części: Czaniec Dolny i Górny. Wzmiankował o niej już Jan Długosz w swoich kronikach.

Czaniec

CZANIEC - jedna z większych miejscowości woj. śląskiego położona nad Sołą, u stóp Palenicy, Trzonki i Bukowskiego Gronia w paśmie Beskidu Małego.

Czaniec - wczesnobarokowy dwór

Dwór obronny w Czańcu – siedemnastowieczny budynek - piętrowa rezydencja szlachecka o cechach obronnych.

Czaniec - kościół

Kościół z okresu międzywojennego z barokową wieżą, XVI-wiecznym obrazem Matki Boskiej

Zapora i Jezioro Czaniec

Zbiornik wyrównawczy, zapora i jezioro Czaniec na rzece Soła o powierzchni 45 ha.

Czaniec - parafia pradziadów papieża

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Czaniec - miejscowość zabytków

Czaniec to nie tylko renesansowy dwór czy kościół z barokową wieżą, rokokowe ołtarze i ambona, to także szereg innych zabytków. W Czańcu znajduje się kilka przydrożnych lub polnych kapliczek i kaplic.

Czaniec - zaciszne miejsce

Z dala od zgiełku, znaleźć można spokojne miejsca dla chwil relaksu, np. na górskich szlakach. Czaniec to także góry, łąki i lasy, gdzie bez trudu spotkać można dziką zwierzynę.

Czaniec - figury świętych

W całej miejscowości można natknąć się na różnego rodzaju figury świętych i stare kapliczki.

Szkoła na Dolnym Czańcu

Wybudowana w 1909 roku szkoła nosiła pierwotnie nazwę: Szkoła Jubileuszowa imienia Franciszka Józefa I, później: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza. Przebudowana w roku 1981. W 2002 roku dobudowano halę gimnastyczną.

Czaniec - pamięć o papieżu Janie Pawle II

Z Czańca wywodzi się ród Wojtyłów. Tu mieszkali pradziadowie Karola Wojtyły - papieża Jana Pawła II.

Cmentarz komunalny w Czańcu

Obecny cmentarz komunalny. Mało kto jednak wie, że dawno temu na Zagłęboczu znajdował się cmentarz choleryczny, który został zlikwidowany. W jego miejscu znajduje sie obecnie krzyż, który upamiętnia ofiary epidemii cholery, która panowała w Czańcu i okolicy w latach 1846-1847

Góry...

Palenica, Bukowski Groń, Trzonka, Przełęcz Bukowska, Złota Góra, Porębski Groń. Na szczycie Palenicy stoi krzyż, postawiony tutaj w jubileuszowym 2000 roku. Jest na nim napis: Odródźcie się pod względem narodowym i religijnym, a da wam Bóg przyszłość szczęśliwą.


Aktualności

  Jeśli widziałeś coś ciekawego, masz ważną informację, ciekawe zdjęcie, albo film - WYŚLIJ DO NAS! lub napisz do nas na Facebooku
  Publikujemy wszystkie materiały dotyczące Czańca i najbliższych okolic!

Sytuacja epidemiczna COVID-19 w Gminie Porąbka. Stan na 2020-10-30. Źródło: PSSE Bielsko-Biała.
Strzałki pokazują zmiany w stosunku do dnia poprzedniego.

UWAGA! Od 30.10.2020 PSSE w Bielsku-Białej przestała podawać statystyki zachorowań w podziale na gminy (tylko cały powiat bielski)!

b/d Nadzór epid. b/d Hospitalizowani b/d Kwarantanna b/d Izolacja domowa b/d Zakażeni b/d Ozdrowiali b/d Zmarli
Dodał: admin,07-01-2013

W piątek, 28 grudnia odbyła się sesja Rady Gminy Porąbka

Rada Gminy Porąbka podjęła uchwały w następujących sprawach:

1. Dokonanie zmian w :
  1) uchwale budżetowej gminy na 2012 r.
  2) wieloletniej prognozie finansowej Gminy Porąbka.
  3) w Uchwale XXI/201/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru w 2013 r.
  4) Uchwały Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.

2. Uchwalenie na 2013 rok:
  1) planu gospodarczego gminy, (Plan określa zadania realizowane przez gminę w roku 2013 z wyszczególnieniem kwotowym, mające odzwierciedlenie w budżecie na 2013 r. Zadania w sołectwie Czaniec, na kwotę 241 tys. zł: Drogi i chodniki – 91 tys.; zakup samochodu pożarniczego – 100 tys. zł; LKS – sport kwalifikowany – 50 tys. zł. Zadania wspólne (3.888.015,24) z tego w Czańcu: Zakup samochodu pożarniczego – 680 tys. zł; kontynuacja termomodernizacji budynku Domu Kultury w Czańcu – 297.135,16 zł; dofinansowanie budowy chodnika przy ul. K. K. Wojtyły – 250.000 zł; termomodernizacja Ośrodka Zdrowia (rozpoczęcie 2014 r.) – brak kwoty).

  2) budżetu gminy,(Dochody budżetu na 2013 r. – 39.696.163,61 zł, w tym dochody bieżące, stanowiące 96% dochodów i dochody majątkowe – stanowiące 4% dochodów. Dotacje i środki na zadania współfinansowane ze środków UE – stanowić będą 4% sumy dochodów. 

Wydatki budżetu wynosić będą kwotę 41.289.514,61 zł. Z tego wydatki bieżące stanowią 88% wydatków, a wydatki majątkowe – 12%. Z wydatków bieżących największą sumę stanowią wydatki jednostek budżetowych – 67% sumy wydatków ogółem.

W wydatkach jednostek struktura przedstawia się następująco: wydatki na wynagrodzenia i ich pochodne – ponad 18 mln, czyli 66% wydatków jednostek (45% sumy wszystkich wydatków gminy na 2013 r.), następnie wydatki na realizację zadań statutowych – ponad 9 mln – 34% sumy wydatków jednostek. Przychody budżetu wynosić będą 3 mln zł i będą pochodzić z zaciągniętych w 2013 r. kredytów. Deficyt budżetowy w wysokości 1.593.351 zł zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu.)

  3) wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013 - 2019,
  4) ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka,
  5) maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  6) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka, stanowiącego część strategii integracji i polityki społecznej

4. Podziału Gminy Porąbka na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic oraz siedziby terytorialnych komisji wyborczych.

5. Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.

6. Zbycia części działki położonej w Kobiernicach.

7. Wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Kobiernicach stanowiącej własność Gminy Porąbka, w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.

Z porządku obrad Rada zdjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, ponieważ trwają prace nowelizacyjne w parlamencie nad zmianą ustawy regulującej gospodarkę odpadami.

W części interpelacji radny Ignacy Kocemba poruszył sprawę wyłączania lamp o godz. 1 w nocy i ich załączania o godz. 4, zapytał czy Wójt podejmując decyzje o takim sposobie szukania oszczędności szacował jakie one będą i czy jest to monitorowane przez Urząd.

Wójt w odpowiednim punkcie odpowiedział, że lampy są wyłączane na terenie całej gminy i nie wie na razie jakie są to oszczędności

W dalszej części Rada wysłuchała sprawozdań z :

1) kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, (kontrola przeprowadzona 15 listopada br. dotyczyła organizacji i przeprowadzania przetargów, nie stwierdzono nieprawidłowości)

2) realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Porąbka.

Wójt Gminy przedstawił informację w sprawie umorzenia podatków od osób fizycznych i prawnych oraz środków transportowych. W sumie w roku 2012 do 6.12 br. wpłynęło 72 podania. Wójt umorzył podatki na kwotę 15.725 zł osobom fizycznym i jednej osobie podatek od środków transportowych na kwotę – 1.782 zł. W poszczególnych sołectwach umorzono: Bujaków – 1.500 zł, Kobiernice – 4.250 zł, Czaniec – 6.028 zł, Porąbka – 3893 zł.

Radny Ignacy Kocemba podkreślił, że wykaz osób, którym Wójt umorzył podatki, wraz z kwotą oraz przyczyną umorzenia powinien być podawany do publicznej wiadomości na BIPie, jak to jest robione chociażby w ościennych gminach Czernichów, Kęty, Kozy.

Pani Skarbnik, odpowiedziała, że takie listy są zawsze wywieszane na tablicy ogłoszeń.

Po zgłoszeniu kilku wniosków mających na celu usprawnienie pracy Rady przez Martę Tylzę-Janosz Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia noworoczne i zamknął obrady sesji.

Marta Tylza-JanoszGo back
Komentarzy: 0, czaniec.pl nie bierze odpowiedzialności za treść nadsyłanych komentarzy!

Skomentujesz?

Twoja nazwa Twój e-mail Komentarz: Wstaw emotikonę smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 
Przepisz kod z obrazka:
CAPTCHA, click to refresh


PAMIĘTAJ!
Nie należy umieszczać komentarzy, które:
- zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
- propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
- propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
- obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego);
- zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
- przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).
Dane autorów komentarzy są zapisywane w bazie i w razie naruszeń zostaną przekazane odpowiednim organom władzy
Powered by CuteNews
Najnowsze filmy: